loga

Dokumentacja projektu pt.: „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach”
- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy informuje, że w okresie od 1-go stycznia 2023 roku do 31-go grudnia 2023 roku realizuje projekt pt. „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (działanie nr 8.3 - konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-064/22), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Cele projektu

Celem głównym Projektu jest: zwiększenie dla mieszkańców gminy Świlcza (od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku), dostępności do usług społecznych (usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej w Dziennym Domu Pomocy w Bratkowicach) dla 25 osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, a w konsekwencji poprawienia ich jakości i komfortu życia.

Do kogo adresowany jest projekt?

Projekt przewiduje wsparcie dla 25 osób (mężczyzn, kobiet), spełniających poniższe wymagania/założenia/kryteria - kandydat/ka (mężczyzna, kobieta) na dzień składania formularza rekrutacyjnego do projektu:

 • ukończył/a 60 rok życia,
 • ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, m.in.: spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie i rozbieranie się, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety, kontrolowanie czynności fizjologicznych (niniejsze wskazanie nie jest katalogiem zamkniętym i kandydat/ka może wskazać inne czynności),
 • zamieszkuje (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie gminy Świlcza (województwo podkarpackie).

Działania w projekcie - planowane wsparcie

Projekt zakłada świadczenie wsparcia uczestnikom projektu w Dziennym Domu Pomocy w Bratkowicach - organizacja oraz zakres i poziom świadczonych w nim usług uwzględniać będzie w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa uczestników zajęć oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. W ramach prowadzonej działalności DDP w Bratkowicach będzie oferować swoim podopiecznym w szczególności:

 1. zaspokojenie potrzeb życiowych, m.in. poprzez zapewnienie miejsca
  do bezpiecznego i godnego spędzania czasu;
 2. usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
 3. dwa posiłki w siedzibie DDP, w miarę potrzeb na wynos lub w formie dowozu
  do miejsca zamieszkania;
 4. umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych
  i wspierających ruchowo;
 5. dostęp do książek i środków przekazu, organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich;
 6. pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej;
 7. pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego np. udzielania pomocy w kontaktach z placówkami służby zdrowia i urzędami, poprzez:
  • świadczenie usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej w DDP w Bratkowicach, które będzie odbywać się od poniedziałku do piątku od 08:00-16:00 (15.II.2023 r. - 31.XII.2023 r.), tj.: całodziennych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych - świadczenie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, zapewnienie bieżącej opieki nad uczestnikami, bieżąca opieka i rozmowa z uczestnikami o ich problemach, potrzebach i oczekiwaniach, zagospodarowanie czasu wolnego, odpowiednie dostosowywanie zakresu samodzielności do możliwości i potrzeb uczestników, zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom, prowadzenie list obecności uczestników, organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia.
  • aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej, w tym pomocy w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej; pomocy psychologicznej, która będzie odbywać się od poniedziałku do piątku od 08:00-16:00 (01.III.2023 r. - 31.XII.2023 r.), tj.:
   • zajęcia grupowe (z podziałem na 2 grupy, jeżeli dana forma wsparcia będzie tego wymagała):
    • artystyczne (12 godzin na miesiąc) - aktywizacja sfery intelektualnej, usprawnianie funkcji poznawczych, tj. uwaga, pamięć, komunikacja oraz funkcji wzrokowo - percepcyjnych i wzrokowo przestrzennych
    • muzyczne (12 godzin na miesiąc) - aktywizacja sfery społecznej, łatwiejsze utrzymywanie pozytywnych relacji z otoczeniem, rozwój społeczny, wyzbycie się poczucia osamotnienia w społeczeństwie, aktywizacja i relaks uczestników, odczuwanie dźwięków, wyrażanie towarzyszących emocji, poprawa pamięci uczestników, pomoc w utrzymywaniu koncentracji, łagodzenie stanów lękowych i napięcia
    • wspierające ruchowo (12 godzin na miesiąc) - aktywizacja sfery fizycznej, usprawnienie czynności ruchowych, korygowanie wad postawy utrudniających codzienne funkcjonowanie, podniesienie ogólnej sprawności fizycznej i ruchowej mającej pozytywny wpływ na zdrowie uczestników
    • z psychologiem (6 godzin na miesiąc) - diagnoza psychologiczna, działania nastawione na rozwój cech, które sprzyjają kształtowaniu i zachowaniu zdrowia, stymulowanie uczestników do aktywności umysłowej w celu złagodzenia objawów demencji, m.in. trening pamięci, trening koncentracji uwagi, rozwijaniu zainteresowań, poprawienie jakości życia, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych
   • udział w wycieczkach (4 wycieczki) - wyjazdy kulturalne, rekreacyjne, integracyjne m.in. do placówek kulturalnych, mające na celu aktywizację i integrację uczestników z otoczeniem.

Uczestnik/uczestniczka projektu poza w/w usługą opiekuńczą otrzyma również:

 • transport/dowóz do/z DDP w Bratkowicach
 • wyżywienie całodniowe - dwa posiłki w siedzibie DDP w Bratkowicach (śniadanie, obiad)

Przewidziane efekty/rezultaty projektu:

 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu: 25
 • Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu: 25
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpiła poprawa jakości i komfortu życia w wyniku udziału w projekcie: 20
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpiła poprawa kondycji psycho-fizycznej w wyniku udziału w projekcie: 20
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 25
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie: 25
 • Liczba godzin przeprowadzonych zajęć grupowych (artystycznych, muzycznych, wspierających ruchowo, z psychologiem) w ramach projektu: 420
 • Liczba zrealizowanych wycieczek w ramach projektu: 4

Rekrutacja do projektu:

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w okresie od 1-go stycznia 2023 roku do 31-go stycznia 2023 roku do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Biura Projektu). Kandydat/ka ubiegający/a się o udział w projekcie zobligowany/a jest do złożenia dokumentacji rekrutacyjnej, tj. formularza rekrutacyjnego i załączników, których obowiązujące/aktualne wersje dostępne są w biurze projektu i na stronie Internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakładce: „Dokumenty projektu/dokumentacja rekrutacyjna”

Uwaga - w przypadku nie uzyskania zaplanowanej liczby uczestników projektu w ramach prowadzonej rekrutacji do projektu lub rezygnacji i zwolnienia się miejsca w Dziennym Domu Pomocy w Bratkowicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadzi „nabór dodatkowy”, do momentu uzyskania odpowiedniej liczby osób planowanej do objęcia wsparciem w projekcie - o tym fakcie i zdarzeniach mających miejsce w ramach prowadzonej procedury „naboru dodatkowego” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy informować będzie na bieżąco na stronie internetowej.

Dokumenty rekrutacyjne można dostarczać:

 1. osobiście do biura projektu w godzinach otwarcia (przez okres rekrutacji do projektu również w godzinach otwarcia Urzędu Gminy Świlcza) lub
 2. Symbol niepełnosprawności wózekdrogą elektroniczną (skany dokumentów z podpisami) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - dotyczy m.in. osób, które z różnych przyczyn (np. dysfunkcji ruchowej), nie mogą dostarczyć dokumentów osobiście (w przypadku złożenia dokumentów tą drogą, wymagane będzie dostarczenie dokumentów oryginalnych do biura projektu do 3 dni roboczych - w tym celu wsparcia udzieli zespół projektu).

Wartość projektu:

Łączna wartość projektu: 1 316 393,42 PLN w tym:

 • wkład Funduszy Europejskich - 1 118 934,40 PLN
 • dotacja celowa - 64 052,66 PLN
 • wkład własny w postaci środków finansowych Gmina Świlcza/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy oraz z opłat od uczestników projektu: 133 406,36 PLN

Dodatkowe informacje:

Szczegółowe informacje udzielane są w biurze projektu, tj. budynek Urzędu Gminy Świlcza nr 1 (główny) - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, 36-072 Świlcza 168 - pokój nr 113,

Telefon kontaktowy: (17) 86 70 118,

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek: od 9:30 do 17:30,
 • wtorek: od 10:30 do 13:30,
 • środa: od 10:30 do 13:30,
 • czwartek: od 10:30 do 13:30,
 • piątek: od 10:30 do 13:30.

Symbol niepełnosprawności wózekOsoby z niepełnosprawnością ruchową, po wcześniejszym umówieniu się drogą telefoniczną pod numerem: (17) 86 70 118, mogą również otrzymać niezbędne informacje podczas osobistej wizyty w dedykowanym biurze projektu - pomieszczenie: bez barier architektonicznych (z windą), tj. budynek Urzędu Gminy Świlcza nr 2 (Budynek - Euroregionalne Centrum Informacji Gospodarczej, Kulturalnej i Turystycznej w Świlczy - obok Urzędu Gminy Świlcza - przy drodze krajowej nr 4) - podczas spotkania istnieje możliwość osobistego kontaktu z zespołem projektu oraz uzyskania pełnych informacji o projekcie.