loga

Dokumentacja projektu pt.: „Gminny Klub Seniora w Trzcianie” - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy informuje, że w okresie od 1-go października 2021 roku do 30-go września 2023 roku realizuje projekt pt. „Gminny Klub Seniora w Trzcianie”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (działanie nr 8.8 - konkurs nr RPKK.08.08.00-IP.01-18-054/20), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Cele projektu

Celem głównym projektu funkcjonowania Gminnego Klubu Seniora jest zwiększenie dla mieszkańców gminy Świlcza, dostępności do usług społecznych dla 25 osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennych funkcjonowaniu powyżej 60 roku życia, które nie mogą wykonywać samodzielnie co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, a w konsekwencji poprawienie ich jakości i komfortu życia.

Do kogo adresowany jest projekt?

Projekt przewiduje wsparcie dla 25 osób (mężczyzn, kobiet), spełniających poniższe wymagania/założenia/kryteria - kandydat/ka (mężczyzna, kobieta) na dzień składania formularza rekrutacyjnego do projektu:

 • ukończył/a 60 rok życia,
 • która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, m.in.: spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie i rozbieranie się, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety, kontrolowanie czynności fizjologicznych (niniejsze wskazanie nie jest katalogiem zamkniętym i kandydat/ka może wskazać inne czynności),
 • zamieszkuje (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie gminy Świlcza (województwo podkarpackie).

Działania w projekcie - planowane wsparcie

Projekt zakłada następujące działania:

 • zakup doposażenia/urządzeń wspierających świadczenie usług opiekuńczych,
 • udzielenie w okresie od 6-go grudnia 2021 roku do 30-go września 2023 roku wsparcia 25 uczestnikom projektu, w formie stacjonarnej opieki dziennej poprzez zastosowanie narzędzi/metod/rozwiązań wpływających na świadczenie usług opiekuńczych - w tym zakresie realizowane będą zajęcia od poniedziałku do piątku (w uzasadnionych przypadkach na weekendzie), m.in.:
  • czas indywidualny tzw. „poranna i popołudniowa pora dla seniora”,
  • zajęcia rozwijające umysł,
  • zajęcia z zakresu kultury fizycznej,
  • przygotowanie i konsumpcja posiłku ciepłego,
  • warsztaty komputerowe,
  • zajęcia z artreterapii,
  • zajęcia grupowe - zorganizowane (w trakcie tygodnia),
  • spotkanie z ekspertami,
  • zajęcia aktywizujące społecznie (w tym wolontariat),
  • trening kulinarny,
  • zajęcia relaksacyjne,
  • dyskusyjny klub filmowy,
  • zajęcia/spotkania zorganizowane (na weekendzie).

Przewidziane efekty/rezultaty projektu:

 • liczba osób objętych usługi opiekuńczymi w formie stacjonarnej, u których nastąpiła poprawa jakości i komfortu życia - 13,
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wkluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 25,
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie - 25,
 • liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - 25,
 • liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno - komunikacyjne (TIK) - 1,
 • liczba zrealizowanych godzin warsztatów (zajęć dodatkowych) w Klubie Seniora - 558,
 • liczba zorganizowanych wydarzeń w formie stacjonarnej dla uczestników Klubu Seniora - 22,
 • liczba zorganizowanych wycieczek/atrakcji integracyjnych w formie wyjazdowej dla uczestników Klubu Seniora - 6,
 • liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu - 25,
 • liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu - 25

Rekrutacja do projektu:

Rekrutacja „podstawowa/główna” do projektu realizowana jest w okresie od 7-go października 2021 roku do 9-go listopada 2021 roku do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do biura projektu). Kandydat/ka ubiegający/a się o udział w projekcie zobligowany/a jest do złożenia dokumentacji rekrutacyjnej, których obowiązujące/aktualne wersje dostępne są w biurze projektu i na stronie internetowej projektu.

Dokumenty rekrutacyjne można dostarczać:

 1. osobiście do Biura Projektu (w godzinach otwarcia Urzędu Gminy Świlcza i/lub biura projektu) lub
 2. loga projekt niepelnosprawnoscdrogą elektroniczną (skany dokumentów z podpisami) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - dotyczy m.in. osób, które z różnych przyczyn (np. dysfunkcji ruchowej), nie mogą dostarczyć dokumentów osobiście (w przypadku złożenia dokumentów tą drogą, wymagane będzie dostarczenie dokumentów oryginalnych do biura projektu do 3 dni roboczych - w tym celu wsparcia udzieli zespół projektu).

Wartość projektu:

Łączna wartość projektu: 942 469,13 PLN w tym:

 • wkład Funduszy Europejskich - 801 098,76 PLN
 • dotacja celowa - 76 709,37 PLN
 • wkład własny w postaci środków finansowych Gmina Świlcza/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy oraz z opłat od uczestników projektu: 64 661,00 PLN

Dodatkowe informacje:

Szczegółowe informacje udzielane są w biurze projektu, tj. budynek Urzędu Gminy Świlcza nr 1 (główny) - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, 36-072 Świlcza 168 - pokój nr 101,

Telefon kontaktowy: (17) 86 70 170

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek: od 9:30 do 17:30,
 • wtorek: od 10:30 do 13:30,
 • środa: od 10:30 do 13:30,
 • czwartek: od 10:30 do 13:30,
 • piątek: od 10:30 do 13:30.

loga projekt niepelnosprawnoscOsoby z niepełnosprawnością ruchową, po wcześniejszym umówieniu się drogą telefoniczną pod numerem: (17) 867 01 65, mogą również otrzymać niezbędne informacje podczas osobistej wizyty w dedykowanym biurze projektu - pomieszczenie: bez barier architektonicznych (z windą), tj. budynek Urzędu Gminy Świlcza nr 2 (Budynek - Euroregionalne Centrum Informacji Gospodarczej, Kulturalnej i Turystycznej w Świlczy - obok Urzędu Gminy Świlcza - przy drodze krajowej nr 4) - podczas spotkania istnieje możliwość osobistego kontaktu z zespołem projektu oraz uzyskania pełnych informacji o projekcie.