_________________________________

Tablica z napisem stypendia szkolneSTYPENDIA SZKOLNE

Pomoc materialna dla uczniów – pokój nr 105
Telefon bezpośredni:  17 86 70 136

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałek od 7:30 do 17:30
wtorek – piątek od 7:30 do 15:00

_________________________________

Podstawa prawna: Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.).

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje mieszkańcom Gminy Świlcza, których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; obecnie wynosi ona 600 zł netto

Pomoc w formie stypendium szkolnego przysługuje w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

Wymagane dokumenty

  • wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza (wniosek dostępny poniżej),
  • zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, I piętro pokój nr 105.
Nabór wniosków jest prowadzony od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października danego roku szkolnego.
Stypendium przyznaje się na czas trwania nauki w roku szkolnym.

Formy stypendium szkolnego

  • całkowita lub częściowa refundacja kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
  • całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki,
  • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych i słuchaczy kolegiów).

Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły (kolegium) są obowiązani niezwłocznie powiadomić Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania.
Świadczenia z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają zwrotowi w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2022/2023 PRZYJMOWANE BĘDĄ W DNIACH 1-15.09.2022 r. 

_________________________________

Do pobrania

  1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok 2021/2022, (plik pdf, 1,21 MB)
  2. Wzór oświadczenia o jednorazowym dochodzie uzyskanym w ciągu 12 miesięcy, (plik pdf, 184 KB)
  3. Wzór oświadczenia pełnoletniego ucznia, (plik pdf, 172 KB)