loga


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy informuje, że w okresie od 1-go kwietnia 2022 roku do 31-go grudnia 2023 roku realizuje projekt pt. „Rozwój funkcjonującej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (działanie nr 8.3 - konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-060/21), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Cele projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie (do 31.12.2023 roku) dla mieszkańców gminy Świlcza, dostępności do usług zdrowotnych (usług wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego) dla 80 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które nie mogą wykonać samodzielnie co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego

Do kogo adresowany jest projekt?

Projekt przewiduje wsparcie dla 80 osób (planowane: 35 mężczyzn i 45 kobiet), spełniających poniższe wymagania/założenia/kryteria - kandydat/ka na dzień składania formularza rekrutacyjnego do projektu:

 • ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebuje opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (do oceny stopnia samodzielności fizycznej stosowana jest Skala Barthel, która pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób - bierze się w niej pod uwagę między innymi czynności życia codziennego takie jak: spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie i rozbieranie się, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety oraz kontrolowanie czynności fizjologicznych),
 • zamieszkuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na terenie gminy Świlcza (województwo podkarpackie)

Działania w projekcie - planowane wsparcie

Projekt zakłada następujące działania:

 • zakup doposażenia/urządzeń wspierających świadczenie usług zdrowotnych (doposażenie wypożyczalni w sprzęt pielęgnacyjny, rehabilitacyjny i wspomagający),
 • realizację usługi zdrowotnej, która obejmuje świadczenie w formie usługi wypożyczenia sprzętu: pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w okresie realizacji projektu - założenia świadczenia usługi zdrowotnej:
  • wypożyczalnia czynna zgodnie z godzinami otwarcia/funkcjonowania Urzędu Gminy Świlcza (w poniedziałek od 7:30 do 17:30; od wtorku do piątku od godziny 07:30 do 15:00 z zastrzeżeniem zmiany wskazanych godzin). Najbardziej aktualny harmonogram otwarcia wypożyczalni znajduje się na stronie internetowej projektu (Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy) - wychodząc naprzeciw możliwościom uczestników projektu, dopuszcza się także inne godziny funkcjonowania wypożyczalni/świadczenia usługi zdrowotnej, po wcześniejszym umówieniu i zakomunikowaniu o tej sytuacji do biura projektu,
  • dla Uczestników Projektu przewidziano także wsparcie dodatkowe:
   • usługa transportowa - dowóz/odwóz urządzenia o gabarytach nie mogących zmieścić się w samochodzie osobowym, dla osób samotnych i niepełnosprawnych (które ze względu na swój stan zdrowia/sytuację materialną nie mają możliwości wykonania tej czynności samodzielnie)
   • usługa instruktażu - przeprowadzenie instruktażu (przez wykwalifikowaną osobę/osoby) w zakresie użytkowania sprzętu z Wypożyczalni - dotyczy osób, które będą użytkownikiem sprzętu wymagającego instruktażu lub ze względu na swój stan funkcjonowania/intelektualny nie posiadają odpowiedniej wiedzy w tym zakresie.

Przewidziane efekty/rezultaty projektu:

 • liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu: 60
 • liczba osób objętych usługami zdrowotnymi, u których nastąpiła poprawa jakości i komfortu życia: 60
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie: 80
 • liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK): 1
 • liczba wypożyczeń sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego: 100

Rekrutacja do projektu:

Rekrutacja do Projektu prowadzona jest w tzw. trybie „ciągłym”. Kandydat/ka ubiegający/a się o udział w projekcie zobligowany/a jest do złożenia dokumentacji rekrutacyjnej, tj. formularza rekrutacyjnego i załączników, których obowiązujące/aktualne wersje dostępne są w biurze projektu i na stronie internetowej projektu.

Dokumenty rekrutacyjne można dostarczać:

 1. osobiście do Biura Projektu (w godzinach otwarcia Urzędu Gminy Świlcza i/lub biura projektu) lub
 2. Symbol niepełnosprawności wózekdrogą elektroniczną (skany dokumentów z podpisami) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - dotyczy m.in. osób, które z różnych przyczyn (np. dysfunkcji ruchowej), nie mogą dostarczyć dokumentów osobiście (w przypadku złożenia dokumentów tą drogą, wymagane będzie dostarczenie dokumentów oryginalnych do biura projektu do 3 dni roboczych - w tym celu wsparcia udzieli zespół projektu).

Wartość projektu:

Łączna wartość projektu: 514 046,25 PLN w tym:

 • wkład Funduszy Europejskich - 436 939,31 PLN
 • dotacja celowa - 45 910,94 PLN
 • wkład własny w postaci środków finansowych Gmina Świlcza/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy: 31 196,00 PLN

Dodatkowe informacje:

Szczegółowe informacje udzielane są w biurze projektu, tj. budynek Urzędu Gminy Świlcza nr 1 (główny) - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, 36-072 Świlcza 168 - pokój nr 113,

Telefon kontaktowy: (17) 86 70 118

Godziny otwarcia biura projektu:

 • poniedziałek: od 7:30 do 17:30,
 • wtorek: od 7:30 do 15:00,
 • środa: od 7:30 do 15:00,
 • czwartek: od 7:30 do 15:00,
 • piątek: od 7:30 do 15:00.

Symbol niepełnosprawności wózekOsoby z niepełnosprawnością ruchową, po wcześniejszym umówieniu się drogą telefoniczną pod numerem: (17) 86 70 118, mogą również otrzymać niezbędne informacje podczas osobistej wizyty w dedykowanym biurze projektu - pomieszczenie: bez barier architektonicznych (z windą), tj. budynek Urzędu Gminy Świlcza nr 2 (Budynek - Euroregionalne Centrum Informacji Gospodarczej, Kulturalnej i Turystycznej w Świlczy - obok Urzędu Gminy Świlcza - przy drodze krajowej nr 4) - podczas spotkania istnieje możliwość osobistego kontaktu z zespołem projektu oraz uzyskania pełnych informacji o projekcie.