lider kooperacji


Logo projektu Liderzy Kooperacji

W 2018 roku Gmina Świlcza przystąpiła do projektu: „Liderzy Kooperacji”, realizowanym w województwie podkarpackim przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie przy współpracy z Ośrodkami z województwa podlaskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, lubelskiego. Przedstawiciele różnych organizacji społecznych, Ośrodków Pomocy Społecznych, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie wypracowali „Model Kooperacji” - współpracy pomiędzy jednostkami w celu podniesienia efektywności świadczenia pomocy rodzinom, osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym lub znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej czy zdrowotnej.

Wypracowany w pierwszym etapie „Model Kooperacji” został zaakceptowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i od lipca 2019 roku rozpoczęły się prace związane z realizacją kolejnego etapu czyli wdrażanie „Modelu” w praktyce, czyli tzw. „praca Modelem”.
Do kolejnego etapu zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji gminnych, powiatowych i wojewódzkich, który ma za zadanie wdrożyć w praktyce założenia „Modelu” stworzonego w pierwszym etapie.

W skład Partnerskiego Zespołu Kooperacji wchodzą przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świlczy, Zespołu Interdyscyplinarnego w Świlczy, co ma służyć zacieśnieniu współpracy pomiędzy jednostkami w celu usprawnienia systemu niesienia pomocy na rzecz mieszkańców Gminy Świlcza. Prace Partnerskiego Zespołu Kooperacji przewidują przeprowadzenie warsztatów diagnostycznych, opracowanie indywidualnego planu pomocy rodzinie/osobie oraz opracowanie projektu socjalnego z wraz pakietem usług zapewniającym rodzinie/osobie pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji życiowej. „Model Kooperacji” zakłada współpracę rodziny/osoby na każdym etapie pracy Zespołu.

W związku z czasowością pracy „Model Kooperacji” przewiduje ewaluację działań na rzecz rodzin oraz wypracowanie rekomendacji zmian prawno-organizacyjnych dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Małgorzata Magda
Pracownik socjalny


Liderzy Kooperacji