Pomoc społeczna ręce wokół kuli_____________________________________________________________

KIEROWNIK REFERATU POMOCY SPOŁECZNEJ

Pokój nr 105
Telefon: 17 86 70 118

REFERAT POMOCY SPOŁECZNEJ

Pokój nr 102
Pracownicy Zespołu ds. usług i pracy socjalnej
Telefon: 17 86 70 120 , 17 86 70 122

Pokój nr 103
Pracownicy zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją
Telefon: 17 86 70 143, 17 86 70 166

Pokój nr 104
Pracownik ds. przemocy, pomoc materialna dla uczniów, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
Telefon: 17 8670 165

Pokój nr 106
Pracownik ds. pierwszego kontaktu – Biuro Podawcze
Telefon: 17 8670 144

Fax: 17 85 60 338
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałek od 7:30 do 17:30
wtorek – piątek od 7:30 do 15:00

Pracownicy socjalni wykonują swoja pracę w terenie - wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 9:00-14:00

_____________________________________________________________

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, z którymi nie są w stanie sobie poradzić, wykorzystując własne możliwości i uprawnienia.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w godnych warunkach. Pozwala także zapobiegać trudnym sytuacjom życiowym, wspierając ich przy usamodzielnieniu się oraz integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w formie finansowej, rzeczowej oraz w formie usług. System świadczeń pomocy społecznej wspiera finansowo osoby i rodziny o niskich dochodach oraz pozbawione dochodu. 

Ministerstwo kształtuje politykę dotyczącą pomocy społecznej. Określa kierunki działań, przygotowuje  rozwiązania, opracowuje standardy i  monitoruje ich wdrażanie. 

Przygotowuje rządowe i resortowe programy wsparcia osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz programy aktywnych form pomocy dla wybranych kategorii osób z grup szczególnego ryzyka, w tym w szczególności osób dotkniętych ubóstwem. Tworzy i doskonali standardy usług w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w podmiotach zatrudnienia socjalnego oraz standardy usług środowiskowych, a także monitoruje proces ich wdrażania.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej Dz. U. z 2018 poz. 1538 od 1 października 2018 r. w pomocy społecznej obowiązują nowe kryteria dochodowe:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 776 zł,
 • dla osoby w rodzinie - w wysokości 600 zł,
 • kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 345 zł,
 • maksymalna kwota zasiłku stałego – w wysokości 719 zł.

_____________________________________________________________

 • Świadczenia pieniężne:
  • zasiłek stały – jest to świadczenie obligatoryjne, przyznawany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności lub z powodu wieku (kobiety – 60 lat, mężczyźni – 65 lat – w przypadku, gdy nie nabyli świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego) (art. 37 ustawy o pomocy społecznej),
  • zasiłek okresowy – przysługuje osobom i rodzinom bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium dochodowe, przyznawany jest zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie (art. 38 ustawy o pomocy społecznej),
  • zasiłek celowy - świadczenie przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy można również otrzymać na pokrycie wydatków związanych ze zdarzeniami losowymi, np. pożar domu oraz w przypadku klęski żywiołowej np. powodzi, gradobicia itp., (art.39 , art.  40 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej),
  • specjalny zasiłek celowy -  świadczenie o szczególnym charakterze, przyznawane wyjątkowo osobom i rodzinom, które nie spełniają kryterium dochodowego  (art. 41 ustawy o pomocy społecznej),
  • zasiłek celowy na zasadach zwrotu – świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku (art. 41 ustawy o pomocy społecznej).
    
 • Świadczenia niepieniężne:
  • praca socjalna – świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny i jest świadczona bez względu na posiadany dochód,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne – przyznawane osobom pobierającym zasiłek stały, posiadającym miejsce zamieszkania na terytorium RP, które nie posiadają uprawnień do świadczeń zdrowotnych z innych tytułów,
  • sprawienie pogrzebu – pochówek realizowany jest przez pomoc społeczną w przypadku, gdy najbliższa rodzina nie ma możliwości wykonania go we własnym zakresie np. z powodów finansowych lub osobistych,
  • poradnictwo specjalistyczne – osoby zainteresowane mogą skorzystać nieodpłatnie z poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego,
  • schronienie, posiłek, niezbędne ubranie – udzielane osobom tego pozbawionym, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu dożywiania dzieci i młodzieży w szkole, jak zarówno dorosłych w Punktach Wydawania Posiłków (Trzciana, Świlcza, Bratkowice),
  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – udzielane osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację. Usługi te są odpłatne w części lub całości, jeżeli dochód osoby zainteresowanej przekracza kryterium dochodowe,
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania –  usługi te wyróżniają się dostosowaniem do szczególnych potrzeb, wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności oraz świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Usługi te są odpłatne w części lub całości, jeżeli dochód osoby zainteresowanej przekracza kryterium dochodowe,
  • ośrodki wsparcia – usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone w ośrodkach wsparcia dziennego, do których zaliczamy m. in. środowiskowe domy samopomocy (dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz dzienne domy pomocy (dla osób starszych). Uczestnicy ośrodków wsparcia biorą udział w zajęciach aktywizujących i terapeutycznych oraz mają zapewnione wyżywienie,
  • domy pomocy społecznej – przeznaczone są dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone dzielą się na: domy dla osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych, osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz osób niepełnosprawnych psychicznie.

_____________________________________________________________ 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Oświadczenie o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych
 2. Kontrakt socjalny
 3. Kwestionariusz Część IV - Dotyczy osób lub rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (aktualizacja wywiadu)
 4. Ustawa o pomocy społecznej
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r.w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Źródło: Serwis Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej