Flaga Polski i godło


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy informuje, że w okresie od 1-go stycznia 2023 roku do 31-go grudnia 2023 roku realizuje projekt pt. „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach”.

Nazwa zadania: „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach”

Łączna wartość projektu: 1 316 393,42 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 64 052,66 PLN (dotacja celowa)

Wartość dofinansowania ze środków europejskich (Europejski Fundusz Społeczny) - 1 118 934,40 PLN

Wartość wkładu własnego: wkład własny (w postaci środków finansowych) wniesiony ze środków Gminy Świlcza/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy oraz z opłat od uczestników projektu: 133 406,36 PLN

Opis projektu

Celem głównym Projektu jest: zwiększenie dla mieszkańców gminy Świlcza (od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku), dostępności do usług społecznych (usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej w Dziennym Domu Pomocy w Bratkowicach) dla 25 osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, a w konsekwencji poprawienia ich jakości i komfortu życia.

Dodatkowe informacje: Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są pod adresem: https://gops.swilcza.com.pl/index.php/programy-i-projekty/projekty-unia-europejska/utworzenie-i-funkcjonowanie-dziennego-domu-pomocy-w-bratkowicach