Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy informuje, że wzorem lat ubiegłych w 2024 roku będzie realizował Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowita kwota przyznana na realizację programu na rok 2024 dla Gminy Świlcza wynosi 1 101 421,50 zł. Wsparciem w formie usług asystenckich w bieżącym roku zostanie objętych 60 osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Świlcza.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami programu są:

 1. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Baner programuProgram „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 ma zapewnić:

 • poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 • wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb;
 • uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać m.in. na pomocy w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie usługi asystencji osobistej w roku 2024 prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy, 36-072 Świlcza 168 lub telefonicznie pod nr tel. 17 86 70 122/ 17 86 70 144, w godzinach pracy: poniedziałek od 7:30 do 17:30 oraz wtorki - piątki od 7:30 do 15:00.

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej: