_____________________________________________________________

Udzielone dofinansowanie

Gmina Świlcza – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy przystąpił do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Termin realizacji zadania 01 lipiec 2019r. – 31 grudzień 2019r. Wartość otrzymanego dofinansowania to kwota: 20 320,00 zł.

Cel programu

Program ma na celu poprawę jakości oraz zwiększenie dostępności świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi). Wymagane orzeczenie to: znaczny stopień niepełnosprawności lub lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Sytuacja osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności jest pod wieloma względami bardzo trudna. Często osoby te wymagają stałej pomocy innych osób w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Rozwój usług opiekuńczych, a w szczególności specjalistycznych usług opiekuńczych, skierowanych do ww. grupy osób jest jednym z priorytetowych zadań w procesie wsparcia osób niepełnosprawnych. Ważnym jest więc dostosowanie tych usług do schorzenia i niepełnosprawności.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W gminie Świlcza obecnie korzysta 9 osób niepełnosprawnych z w/w programu.

Beneficjenci programu

Osoby niepełnosprawne w wieku do 75 roku życia tj. z orzeczeniem:

  • o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
  • lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanym na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Osoby/rodziny korzystające z powyższych usług opiekuńczych muszą spełniać warunki wskazane w ustawie o pomocy społecznej i dochód ich nie może przekraczać 350% obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1507, z późn. zm.).

Pliki do pobrania:


Logo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Gmina Świlcza