W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy o klauzulach informacyjnych przetwarzania danych osobowych, które będą obowiązywały w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy.
 

Odpowiedzialność za przetwarzanie danych

Administratorem Państwa danych jest Ośrodek Pomocy Społecznej, reprezentowany przez Dyrektora, 36-072 Świlcza 168.
Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Można się z nim kontaktować telefonicznie: (nr telefonu +48 601223603) w godzinach od 9:00 do 15:30, za pomocą poczty elektronicznej w dowolnym terminie: email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pisemnie kierując dokumenty na adres Ośrodka: 36-072 Świlcza 168.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość dostępu do danych osobowych jej dotyczących, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
 

Rodzaj gromadzonych danych osobowych

Ośrodek Pomocy Społecznej zbiera określone dane osobowe dotyczące: osób pobierających świadczenia, kandydatów do pracy, pracowników, świadczeniobiorców usług socjalnych, kontrahentów (zleceniobiorców), monitoringu wizyjnego.
Najczęstsze typy informacji, to: imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, nazwy firm, adresy e-mail, inne dane kontaktowe, odpowiedzi ankietowe, nagrania wideo z monitoringu, informacje o płatnościach, dane transakcyjne, informacje podatkowe, obsługa zapytań, obsługa korespondencji.
Będziemy również zbierać dane osobowe z wniosków o przyznanie świadczeń, wniosków o pracę. Poniżej prezentujemy klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii.
 

Klauzula informacyjna dla osób pobierających świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, zasiłku dla opiekuna, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, „Dobry Start”

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia ust. 1 pkt c), Pani/Pana dane osobowe Ośrodek Pomocy Społecznej przetwarza w celu realizacji świadczeń na podstawie przepisów prawa, a w szczególności z: ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2220 z pózn.zm, ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2134 z późn. zm., ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” Dz. U. z 2019 poz. 473, ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów t. j. Dz. U. z 2017 poz. 2092 z pózn.zm., ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów t. j. Dz. U. z 2019 poz. 670 z pózn.zm. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” Dz. U. z 2018 poz. 1061.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą między innymi: banki, dostawcy oprogramowania, policja, prokuratura, komornik, ZUS, KRUS.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z /ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach t. j. Dz. U. z 2018 poz. 217.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pomocy Społecznej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
 

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy, kart dużej rodziny, stypendiów, ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia ust. 1 pkt c Pani/Pana dane osobowe Ośrodek Pomocy Społecznej przetwarza w celu realizacji świadczeń na podstawie przepisów prawa, a w szczególności z: ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej t. j. Dz. U. z 2018 poz.1508 z pózn.zm., ustawą z dnia 14 czerwca 1960r o Kodeks postępowania administracyjnego t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 z pózn.zm., ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1510 z pózn.zm, ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie t. j. Dz. U. z 2015 poz. 1390 z pózn.zm., ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1111, ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny t. j. Dz. U. z 2017 poz.1832 z pózn.zm, ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1457 z pózn.zm.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą między innymi: banki, dostawcy oprogramowania, policja, prokuratura, komornik, ZUS, placówki oświatowe, wykonawcy usług wyłonieni w procedurach zamówień publicznych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach t.j. Dz. U. z 2018 poz. 217; Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pomocy Społecznej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obecnej rekrutacji i przyszłych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) przytoczonego wcześniej rozporządzenia oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obecnej i przyszłych rekrutacji.
Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie.
Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie dobrowolne.
Odmowa podania danych obligatoryjnych spowoduje nie objęcie Państwa procesem rekrutacji.
Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w Regulaminie Rekrutacji.
 

Klauzula informacyjna dla pracowników

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zatrudnianiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) przytoczonego wcześniej rozporządzenia oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Administratora, a także podmioty dla których usługi realizuje Administrator, tylko w zakresie związanym z realizacją tych usług.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat.
Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wypełnienia obowiązków prawnych pracodawcy w stosunku do pracownika.
Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów - zleceniobiorców

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) przytoczonego wcześniej rozporządzenia, w zakresie wynikającym z przepisów skarbowo – finansowych.
Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej.
Państwa dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub jej rozwiązaniem.
Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Administrator danych osobowych gromadzi Państwa dane w systemie monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane.
W szczególnych sytuacjach (np. zdarzenia naruszające bezpieczeństwo osób) Administrator może udostępnić Państwa dane w postaci wizerunku innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa (np. Policji).
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od chwili ich utrwalenia.