Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy
Świlcza 168
36-072 Świlcza
Telefon: +48 17 85-60-338
Fax: +48 17 85-60-338
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej: 2012-10-21
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-01

Status pod względem zgodności z ustawą dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane,
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis,
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej. Oceniliśmy to na podstawie Analizy kosztów dostępności cyfrowej funkcji wirtualnego spaceru (PDF),
 • w serwisie brak jest elementów błyskających częściej niż 3 razy na sekundę lub błysk nie przekracza wartości progowych,
 • serwis nie zachowuje się w sposób przewidywalny dla niepełnosprawnego użytkownika w momencie wprowadzania danych,
 • nie wszystkie pola do wprowadzania danych przez użytkownika są zaopatrzone w etykiety lub instrukcje,
 • po wykryciu błędu we wprowadzanych przez użytkownika danych serwis nie podpowiada mu możliwe odpowiedzi,
 • serwis nie posiada odpowiednie zabezpieczenia przed popełnieniem błędów o konsekwencjach prawnych, finansowych lub związanych z wprowadzaniem i modyfikowaniem danych,
 • serwis internetowy częściowo jest wolny od błędów parasowania,
 • nie wszystkie elementy interfejsu mają określoną nazwę i rolę, a wartość jest dostępna dla technologii asystujących.

Strony internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych,

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Osobą kontaktową jest Ewa Szuberla,
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 86 70 170.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy
 • Adres: 36-072 Świlcza 168
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon:+48 17 85-60-338

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za po mocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlcza znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Świlcza zlokalizowany jest w Świlczy 168 i spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dojazd do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy, Świlcza 168, 36-072 Świlcza

W odległości ok. 150 metrów od wejścia głównego do urzędu znajduje się przystanek PKS przystanek: Świlcza Osiedle, oraz ZTM przystanek: Świlcza 58 i 75 linie: 3, 22

W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

W najbliższym sąsiedztwie budynku wyznaczone jest przejście dla pieszych, z obniżonymi krawężnikami do maks. 2 cm

Dostępność wejścia do budynku

Wejście do budynku jest łatwe do odnalezienia i urządzone jest w sposób przewidywalny, bez przeszkód (dostępne dla osób z niepełnosprawnością wzroku). Do budynku prowadzą oznakowania w postaci tablicy informacyjnej. Budynek posiada dwa wejścia o szerokości co najmniej 1,5 m. Wejście główne od ulicy i wejście tylne od strony parkingu pracowniczego.

Dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne. Schody prowadzone są w linii prostej, a ilość stopni w biegu nie przekracza 10 stopni. Szerokość użytkowa biegu wynosi co najmniej 1,20 m, a szerokość użytkowa spocznika co najmniej 150 m. Wszystkie stopnie w biegu mają taką samą szerokość i wysokość. Szerokość stopnia wynosi co najmniej 0,35 m. Schody wyposażone są w obustronne poręcze, które skonstruowane są kolorystycznie w stosunku do tła (łatwe do zauważenia). Poręcze są wygodne w użytkowaniu. Stopnie schodów nie są ażurowe i pozbawiane są nośników. Przed budynkiem nie ma podjazdów dla wózków, pochylni, dźwigów osobowych dla osób niepełnosprawnych.

Drzwi wejściowe do budynku są jednoskrzydłowe. Posiadają w świetle ościeżnicy co najmniej szerokość 0.90 m i wysokość 2,00 m. Wysokość progu drzwi wejściowych nie przekracza 0,02 m. Otwarcie drzwi nie wymaga znacznej siły. Przeszklenia drzwi wejściowych są oznakowane dwoma pasami. Klimki są wygodne w obsłudze i niewymagana obrotu. Przed drzwiami wejściowymi nie ma kratek, wycieraczek, skrobaczek lub innych elementów wystających powyżej poziomu nawierzchni. Wszystkie kłami i chwyty zamontowane są na wysokości od 080 – 1,10 m od poziomu posadzki. W holu urzędu zamontowany jest dzwonek i domofon, na poziomie niższym niż 0,80 m od poziomu posadzki. Domofon i dzwonek możliwy jest do obsłużenia metodą bezdotykową. W holu budynku urzędu znajduje się multimedialna tablica informacyjna dla petentów, która jest czytelna. Jest ona widoczna zarówno w pozycji siedzącej jak i stojącej. Miejsce umieszczenia tablicy jest tak zorientowane, aby unikać odbicia światła dziennego i sztucznego. Informacje podawane w obiekcie przedstawione są również w tzw. „prostym języku” oraz w języku symbolicznym. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność korytarzy, schodów, wind oraz dostosowań, pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się na I piętrze Urzędu Gminy do którego z parteru prowadzą schody wewnętrzne. Ilość stopni w biegu nie przekracza 17. Szerokość użytkowa w biegu wynosi co najmniej 1,20 m, a szerokość użytkowa spocznika co najmniej 150 m. Wszystkie stopnie w biegu mają taką samą szerokość i wysokość. Szerokość stopnia wynosi maksymalnie 175 mm. Schody wyposażone są jednostronne w poręcze po stronie prawej, które skonstruowane są kolorystycznie w stosunku do tła (łatwe do zauważenia). Poręcze są wygodne w użytkowaniu. Przed początkiem i na końcu, są przedłużone o 0,30 m. Na poręczach schodów nie ma oznakowań brajlowskich, informujących o numerze kondygnacji.

Biuro podawcze GOPS Świlcza znajduje się na I piętrze urzędu na wprost schodów wewnętrznych. Oznakowane jest poprzez napis informujący o pomieszczeniu obsługi klienta. W pomieszczeniu tym brak jest oznakowani dotykowych oraz opisów brajlowskich.

Korytarz w ośrodku jest przestronny i umożliwia swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową (wózki, balkoniki, kule ortopedyczne). Korytarz na I piętrze ma szerokość co najmniej 1,20 m i długość co najmniej 1,50 m. W przypadku zmiany kierunku korytarza o 900 C, zapewniona jest przestrzeń wystarczająca do manewru wózkiem. Stosowane materiały wykończeniowe ścian i posadzek na korytarzach nie odbijają światła i mają właściwości antypoślizgowe również w warunkach zawilgocenia. Ściany i podłogi nie są ze sobą skontrastowane. Na korytarzu znajdują się ksera.

Pomieszczenia ośrodka zaaranżowane są w sposób logiczny i przewidywalny, z wydzielonymi ciągami komunikacyjnymi. Drzwi wewnętrzne pomieszczeń mają co najmniej 0,90 m szerokości i 2,00 wysokości. Drzwi ośrodku nie mają progów. Klamki w drzwiach można obsługiwać jedną ręką. Wszystkie pokoje są oznakowane poprzez tabliczki informacyjne zamontowane na wysokości oczu koło drzwi wejściowych do pomieszczenia.

 • W budynku nie ma windy, dźwigu osobowego, podnośnika i platformy.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność parkingu

W odległości ok. 50 metrów od drzwi wejściowych do budynku znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych odpowiednio oznakowane. Z miejsca postojowego zapewniony jest wygodny dostęp do ciągu pieszego, prowadzącego do budynku, bez przeszkód w postaci krawężników, uskoków i zmian poziomych. Przed budyniem nie zostało wyznaczone miejsce postojowe dla samochodów typu van/bus.

Bezpieczeństwo pożarowe i ewakuacja

W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, a także znajduje się w nim graficzny plan ewakuacji, zlokalizowany na każdym piętrze w łatwo dostępnym miejscu.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na każdym piętrze budynku urzędu. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Obsługa osób słabosłyszących

W GOPS Świlcza istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki ośrodka istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową, po wcześniejszym umówieniu się drogą telefoniczną pod numerem: (17) 867 01 70, mogą zostać obsłużeni w dedykowanym pomieszczeniu: bez barier architektonicznych (z windą), tj. budynek Urzędu Gminy Świlcza nr 2 (Budynek - Euroregionalne Centrum Informacji Gospodarczej, Kulturalnej i Turystycznej w Świlczy - obok Urzędu Gminy Świlcza - przy drodze krajowej nr 4).

Opis Dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami w budynku Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy.

Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna w Świlczy mieści się w budynku przy Stadionie pod adresem Świlcza 150 B.

Przed budynkiem nie ma parkingu.

Strefa wejściowa do budynku

Przy wejściu do budynku jest ciąg pieszy, który ma szerokość co najmniej 1,50 cm. Ciąg ten nie posiada oznaczenia fakturowego. W obrębie dojścia do budynku jest pochylnia. Nawierzchnia ciągu pieszego do budynku jest w dobrym stanie technicznym. Bramka prowadząca do budynku ma szerokość co najmniej 0,90 cm. Wejście do budynku jest łatwe do odnalezienia i urządzone w sposób przewidywalny, budynek jest oznakowany tablicą informacyjną. Wejście jest dobrze oświetlone, oraz zapewnia dostęp osobom z niepełnosprawnością. Budynek nie jest przyjazny dla psów asystujących.

Dostęp do budynku zapewnia schody zewnętrzne i pochylnia, której szerokość wynosi co najmniej 1,20 m, długość pojedynczego biegu nie przekracza 9,00 m, żadne elementy nie zawężają szerokości pochylni. Przed początkiem i za końcem pochylni znajduje się przestrzeń manewrowa o wymiarach 1,50 x 1,50 m.

Schody zewnętrzne prowadzone są w linii prostej, nie przekraczającej 10 stopni. Szerokość użytkowa biegu wynosi co najmniej 1,20 m, stopnie mają taką samą szerokość i wysokość. Szerokość stopnia wynosi co najmniej 0,35 m, schody wyposażone są w obustronne poręcze, skontrastowane w stosunku do tła, więc łatwe do zauważenia, są wygodne w użytkowaniu, odległość pochwytów poręczy od ściany wynosi co najmniej 50 mm. Stopnie schodów pozbawione są nosków, i nie są ażurowe.

Drzwi wejściowe mają w świetle ościeżnicy co najmniej szerokość 0,90 m i wysokość 2,00 m, wysokość progu nie przekracza 0,02 m. Otwarcie drzwi nie wymaga znacznej siły. Przed drzwiami wejściowymi znajduje się przestrzeń manewrowa o wymiarach 1,50 x 1,50 m.

Nie ma drzwi całościowo przeszklonych. Przed drzwiami brak kratek, wycieraczek, lub innych elementów wystających powyżej poziomu nawierzchni. Wszystkie klamki i uchwyty zamontowano na wysokości 0,80- 1,10 m od poziomu posadzki. Dzwonek jest zamontowany wyżej. Wszystkie dzwonki, włączniki i przyciski możliwe są do obsłużenia metoda bezwzrokową.

Komunikacja pozioma w budynku

Korytarze mają szerokość co najmniej 1,20 zaś długość korytarza wynosi co najmniej 1,50 m poza polem otwierania drzwi. W przypadku zmiany kierunku korytarza o 90 stopni zapewniona jest przestrzeń wystarczająca do manewru wózkiem, w ramach jednej kondygnacji brak jest zmian poziomów. Stosowane materiały wykończeniowe posadzek nie odbijają światła i mają właściwości antypoślizgowe. Materiały wykończeniowe ścian nie odbijają światła. Ściany i podłogi są ze sobą skontrastowane. Meble i elementy wyposażenia nie zawężają szerokości przejścia i nie powodują utrudnień w poruszaniu się w budynku. Wykładziny, wycieraczki są na stałe przymocowane do podłoża, mają włókna o długości nie przekraczającej 15 mm. Drzwi wewnętrzne mają co namniej szerokość 0,90 m i wysokość 2,00 m w świetle ościeżnicy. Framugi drzwi są w kolorze kontrastowym do koloru ściany, w której się znajdują. Klamki można obsługiwać jedną ręką, drzwi w budynku nie mają progów powyżej 0,02m.

Dostępność usług i funkcji w budynku

Pomieszczenia zaaranżowane są w sposób logiczny i przewidywalny. Oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie oświetla cała ich powierzchnię, bez różnic natężenia. Meble i elementy wyposażenia nie zawężają szerokości przejścia.

W budynku nie ma windy, dźwigu osobowego, podnośnika i platformy.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, wózków ewakuacyjnych do transportu osób niepełnosprawnych, tłumacza migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toalety

W budynku znajdują się dwie toalety ogólnodostępne, jedna z nich jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością. Toaleta ma wystarczającą powierzchnię manewrową i przestrzeń transferu, jest oznaczona znakiem graficznym i posiada instalację alarmową. Wszystkie odpływy wody z poziomu posadzki i kratki podłogowe znajdują się poza przestrzenią manewrową wózka. W toalecie znajdują się pochwyty po obu stronach toalety i umywalki. Toaleta wyposażona została w umywalkę niskosyfonową. Wszystkie podajniki zamontowano na wysokości 0,80-1,10 m od powierzchni posadzki.

Bezpieczeństwo pożarowe i ewakuacja

W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, nie ma informacji dotykowej.

Jest graficzny plan ewakuacji zlokalizowany przy drzwiach wejściowych, nie jest on dotykowy.

W budynku znajduje się dźwiękowy i świetlny system powiadomienia alarmowego.

Informacja w budynku

Informacje umieszczone w przestrzeni budynku są widoczne w pozycji stojącej jak i siedzącej, nie odbijają światła dziennego i sztucznego. Informacje umieszczone w przestrzeni budynku są czytelne, czcionka i piktogramy umieszczono na matowym, skontrastowanym tle.