2020 02 03 loga projekt pomocny sasiad maly

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy informuje, że w okresie od 1-go lutego 2020 roku do 31-go stycznia 2022 roku realizuje projekt pt. „Pomocny sąsiad” - rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele projektu

Celem głównym Projektu jest: zwiększenie (do 31.01.2022 roku) dla mieszkańców gminy Świlcza, dostępności do usług społecznych w postaci tzw. „sąsiedzkich usług opiekuńczych”, dla 20 osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu powyżej 65 roku życia, które nie mogą wykonać samodzielnie co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, a w konsekwencji poprawienia ich jakości i komfortu życia.

Do kogo adresowany jest projekt?

Projekt przewiduje wsparcie dla 20 osób (mężczyzn, kobiet), spełniających poniższe wymagania/założenia/kryteria - kandydat/ka (mężczyzna, kobieta) na dzień składania formularza rekrutacyjnego do projektu:

 1. ukończył/a 65 rok życia i która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, m.in.: spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie i rozbieranie się, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety, kontrolowanie czynności fizjologicznych (niniejsze wskazanie nie jest katalogiem zamkniętym i kandydat/ka może wskazać inne czynności),
 2. jest osobą:
  • samotną w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości i/lub
  • samotnie gospodarujący/ą w rozumieniu art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości i/lub
  • w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości
 3. zamieszkuje (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie gminy Świlcza (województwo podkarpackie).

Działania w projekcie - planowane wsparcie

Projekt zakłada udzielenie w okresie od 1-go kwietnia 2020 roku do 31-go stycznia 2022 roku wsparcia uczestnikom projektu, poprzez świadczenie usług opiekuńczych w ramach tzw. „pomocy sąsiedzkiej” przez opiekunów (w wymiarze średnio 30 godzin miesięcznie na uczestnika projektu), obejmujące następujące czynności:

 1. pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów,
 2. pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków,
 3. pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym,
 4. pomoc w praniu odzieży i bielizny,
 5. pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach,
 6. informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych,
 7. odwiedziny w szpitalu,
 8. inne czynności niezbędne w osiągnięciu celów i wskaźników projektowych (z wyłączeniem usług o charakterze zdrowotnym).

Uczestnik Projektu poza w/w Usługą Opiekuńczą otrzyma również:

 • doposażenie w postaci opaski z funkcją teleopieki (użytkowanie na czas świadczenia Usługi Opiekuńczej) oraz
 • narzędzia wspierające świadczenie Usługi Opiekuńczej, m.in. rękawiczki, chusteczki, środki higieniczne, etc. (w tym zakresie przewiduje się katalog narzędzi, na którego zapotrzebowanie będzie zgłaszał Opiekun, stosownie do potrzeb danego Uczestnika Projektu).

Przewidziane efekty/rezultaty projektu

 • liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu: 20
 • liczba osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu objętych usługami opiekuńczymi w ramach pomocy sąsiedzkiej, u których polepszyła się jakość i komfort życia: 12
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie: 20
 • liczba udzielonych godzin wsparcia w postaci pomocy sąsiedzkiej: 13.200

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja „podstawowa/główna” do projektu realizowana jest w okresie od 3-go lutego 2020 roku do 13-go marca 2020 roku do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do biura projektu). Kandydat/ka ubiegający/a się o udział w projekcie zobligowany/a jest do złożenia dokumentacji rekrutacyjnej, których obowiązujące/aktualne wersje dostępne są w biurze projektu i na stronie internetowej projektu.

Dokumenty rekrutacyjne można dostarczać:

 1. osobiście do Biura Projektu (w godzinach otwarcia Urzędu Gminy Świlcza i/lub biura projektu) lub
 2. 2020 02 03 loga projekt niepelnosprawnoscdrogą elektroniczną (skany dokumentów z podpisami) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - dotyczy m.in. osób, które z różnych przyczyn (np. dysfunkcji ruchowej), nie mogą dostarczyć dokumentów osobiście (w przypadku złożenia dokumentów tą drogą, wymagane będzie dostarczenie dokumentów oryginalnych do biura projektu do 3 dni roboczych - w tym celu wsparcia udzieli zespół projektu).

Wartość projektu

Łączna wartość projektu: 526.450,00 PLN w tym:

 • wkład Funduszy Europejskich - 496.056,25 PLN
 • dotacja celowa - 48.573,75 PLN
 • wkład własny w postaci środków finansowych Gmina Świlcza/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy oraz z opłat od uczestników projektu: 30.393,75 PLN

Dodatkowe informacje

 • Szczegółowe informacje udzielane są w biurze projektu, tj. budynek Urzędu Gminy Świlcza nr 1 (główny) - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, 36-072 Świlcza 168 - pokój nr 101,
 • Telefon kontaktowy: (17) 86 70 170,
 • Godziny otwarcia:

° poniedziałek: od 9:30 do 17:30,
° wtorek: od 7:30 do 10:30,
° środa: od 7:30 do 10:30,
° czwartek: od 7:30 do 10:30,
° piątek: od 7:30 do 10:30.

 
2020 02 03 loga projekt niepelnosprawnoscOsoby z niepełnosprawnością ruchową, po wcześniejszym umówieniu się drogą telefoniczną pod numerem: (17) 867 01 65, mogą również otrzymać niezbędne informacje podczas osobistej wizyty w dedykowanym biurze projektu - pomieszczenie: bez barier architektonicznych (z windą), tj. budynek Urzędu Gminy Świlcza nr 2 (Budynek - Euroregionalne Centrum Informacji Gospodarczej, Kulturalnej i Turystycznej w Świlczy - obok Urzędu Gminy Świlcza - przy drodze krajowej nr 4) - podczas spotkania istnieje możliwość osobistego kontaktu z zespołem projektu oraz uzyskania pełnych informacji o projekcie.