_________________________________

Ulotka Nie daj się jesteśmy z Tobą!Reaguj na przemoc !

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” to kolejny krok w stronę tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zarządzeniem Nr 43/2011 Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 lipca 2011r. powołano Zespół Interdyscyplinarny, do którego zadań należy realizacja działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zdania w tym zakresie realizuje pięć służb; policja, ośrodek pomocy społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, szkoły i przedszkola oraz służba zdrowia.

Jednym z zadań gminy jest prowadzenie poradnictwa. Powstały w 2012r. Punkt Konsultacyjno – Informacyjny mający siedzibę w Euroregionalnym Centrum Informacji Gospodarczej Kulturalnej i Turystycznej (budynek poczty i apteki) w Świlczy I piętro, udziela wsparcia i poradnictwa zakresie przemocy i uzależnień;

  • w każdy drugi piątek miesiąca od godz. 13.00 – 16.00
  • w każdy czwarty wtorek miesiąca od godz. 9.00 – 12.00
  • w każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca od godz. 15.30 – 18.30
  • w pierwszą i trzecią środę miesiąca od godz. 9.00 – 12.00

Od sierpnia 2013r. gmina realizuje projekt „NIE DAJ SIĘ – JESTEŚMY Z TOBĄ !”  w ramach porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej – Departament Pomocy i Integracji Społecznej realizowanego zgodnie z Programem osłonowym „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania w Rodzinie”. Celem projektu jest podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania te obejmują 2 superwizje Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, uwrażliwienia dzieci i młodzieży w szkołach, przedszkolach na zjawisko przemocy poprzez plakaty, ulotki, zakładki do książek. Nauczyciele otrzymają broszury, które wykorzystają na „Niebieskich godzinach wychowawczych”. Zakres i forma konsultacji w Punkcie Konsultacyjno- Informacyjnym z psychologami, specjalistami psychoterapii uzależnień dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb odbiorców.

W/w wsparcie dla mieszkańców gminy jest bezpłatne – tel. 17-8560338, 17-8670144.

Działania te mają na celu informowanie społeczeństwa naszej Gminy o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia oraz zachęcają osoby doznającej przemocy do podjęcia działań.

Przemoc nie jest prywatną sprawą. Nie milcz.