_______________________________________________

Chłopiec z napisem na dłoni STOPPunkt Konsultacyjno – Informacyjny w Świlczy

Budynek Euroregionalnego Centrum Informacji Gospodarczej, Kulturalnej i Turystycznej w Świlczy
II piętro, pokój 24

Dyżur specjalisty psychoterapii uzależnień
w każdą środę miesiąca w godz. od 16:00 do 19:00

Kontakt – telefon: 17 86 70 144, 17 86 70 143

_______________________________________________

Informacje dotyczące przemocy domowej

Od 22 czerwca 2023r. obowiązują nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a ich dostrzegalnym elementem jest zastąpienie dotychczasowego sfomułowania „przemoc w rodzinie” na „przemoc domową”. Ustawodawca oprócz samej zmiany w tytule ustawy i jej poszczególnych przepisach, wprowadził też wiele rozwiązań legislacyjnych, których celem jest poprawa sytuacji osób dotkniętych przemocą. Co za tym idzie dokonano zmian w zakresie funkcjonowania podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy, jak też w samej procedurze „Niebieskie Karty.”

Wraz ze zmianą nazewnictwa przedefiniowywano również samo ustawowe pojęcie przemocy, a w myśl art. 2 ust. 1 pkt. 1 u.o.p.p.d pod pojęciem przemocy domowej należy rozumieć jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej. W nowym stanie prawnym pod pojęciem osoby doznającej przemocy rozumie się: małżonka, także w przypadku gdy małżeństwo ustało, wstępnych i zstępnych, rodzeństwo oraz ich wstępnych, osobę wspólnie zamieszkującą i co jest nowością osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania lub gospodarowania. Nowością jest również fakt, że przez osobę doznającą przemocy domowej należy rozmieć także małoletniego będącego świadkiem przemocy domowej wobec osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 u.o.p.p.d.

Zaszły zmiany w funkcjonowaniu realizatorów procedury „Niebieskiej Karty”. Na miejsce dotychczasowych grup roboczych pojawiły się tzw: grupy diagnostyczno- pomocowe, które otrzymały możliwość samodzielnego zamykania procedur „Niebieskich Kart”, jeśli będą spełnione przesłanki zawarte w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej ( wcześniej regulowało to Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „NK ”oraz formularzy „NK-A”) Został wprowadzony również obligatoryjny 9 miesięczny monitoring rodziny po zamknięciu procedury „NK.” Dzięki takim działaniom osoba doznająca przemocy czuje się bezpieczniejsza, natomiast osoba stosująca przemoc zdaje sobie sprawę, że jeszcze jakiś czas będzie monitorowana.

Osoba stosująca przemoc domową- należy rozumieć pełnoletniego, który dopuszcza się przemocy domowej wobec w/w osób doznających przemocy domowej.

Świadka przemocy domowej -należy rozmieć osobę, która posiada wiedzę na temat stosowania przemocy domowej lub widziała akt przemocy domowej.

FORMY PRZEMOCY

Przemoc może przyjmować różne formy. Te najczęstsze to:

 • przemoc fizyczna – np. bicie, policzkowanie, popychanie, kopanie;
 • przemoc psychiczna i emocjonalna – np. obrażanie, wyzywanie, grożenie, wyśmiewanie, poniżanie, kontrolowanie, krytykowanie, ograniczanie kontaktów z innymi;
 • przemoc seksualna – np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowany zachowań seksualnych;
 • przemoc ekonomiczna – np. zmuszanie do oddawania uzyskanych środków finansowych, utrudnianie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych, niszczenie rzeczy;
 • zaniedbanie – np. pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie może zaspokoić podstawowych potrzeb.

CYKL PRZEMOCY

Przemoc w rodzinie rzadko bywa zjawiskiem incydentalnym, jednorazowym. Często ma swoją długą historię. Zignorowanie pierwszych aktów przemocy powoduje rozwój zjawiska według tzw. cyklu przemocy

Pierwszą fazę cyklu przemocy charakteryzują częstsze niż dotąd sytuacje konfliktowe oraz wyczuwalny wzrost napięcia w związku. Sprawca przemocy staje się drażliwy, każdy szczegół jest pretekstem do wszczęcia konfliktu i awantury. Reakcją osoby doświadczającej przemocy zazwyczaj jest chęć opanowania sytuacji za wszelką cenę, czemu towarzyszy poczucie winy za złe samopoczucie partnera i jego wybuchy agresji.

Napięcie, które narastało podczas poprzedniej fazy osiąga punkt kulminacyjny. Dochodzi do eksplozji zachowań agresywnych, które mogą zakończyć się dramatycznie: pobiciem, trwałym uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią. Osoba doznająca przemocy podejmuje różne zabiegi mające uspokoić partnera, jednak nie przynoszą one oczekiwanego efektu. Doświadczający przemocy często pozostaje w szoku. Odczuwa wstyd, przerażenie, złość i bezradność.

Sprawca zdaje sobie sprawę, że przekroczył granicę i zaczyna okazywać skruchę. Przynosi prezenty, zachowuje się tak, jakby przemoc nigdy nie miała miejsca. Dba o skrzywdzonego partnera, spędza z nim czas, utrzymuje satysfakcjonujące kontakty seksualne itp. Przez takie zachowanie osoba dotknięta przemocą zaczyna wierzyć, że partner się zmienił, a niedawny akt przemocy był tylko incydentem.

Faza ta ma szczególne znaczenie dla dalszej eskalacji przemocy. Dochodzi do rodzenia się złudnej nadziei w osobie doświadczającej przemocy, wiary w to, że sytuacja wróciła do normy, a przemoc już nigdy nie się nie powtórzy. Prawdziwe zagrożenie, jakie niesie ze sobą faza „miodowego miesiąca” jest związane z tym, że przemoc w następnym cyklu jest zazwyczaj gwałtowniejsza. Z czasem okresy „miodowego miesiąca” stają się coraz krótsze, w końcu zanikają.

Konsekwencje doświadczania przemocy domowej

Niezależnie od płci, wieku, statusu społecznego, wcześniejszych doświadczeń życiowych przemoc domową łączy się z negatywnymi następstwami. Konsekwencje stosowania przemocy można obserwować bezpośrednio po zdarzeniu lub po pewnym czasie. Rodzaj konsekwencji i ich siła zależeć będzie przede wszystkim od poniższych czynników:

 • rodzaju doznawanej przemocy i długości czasu jej trwania
 • jej wieku i etapu rozwoju
 • czynników sytuacyjnych takich jak np.: obecność społecznego wsparcia

Za sytuację związaną z występowaniem przemocy domowej odpowiada zawsze osoba, która stosuje przemoc domową. Wykorzystuje swoje poczucie i siłę wobec osoby zależnej i słabszej. Dlatego dzieciom, osobom przewlekle chorym, starszym, z niepełnosprawnościami, a także osobom dorosłym, które w dzieciństwie były krzywdzone może być szczególnie trudno ochronić się przez przemocą.

Dlaczego tak trudno się chronić

Osoba stosująca przemoc domową ze względu na bliskość relacji z osobą, która krzywdzi (spędza z nią czas, życie, mieszka z nią i bardzo dobrze ją zna), ma czas by ją kontrolować i uczynić bezbronną. Na tyle bezbronną, że często bez pomocy z zewnątrz nie będzie potrafiła tych zachowań przemocowych powstrzymać. Jednocześnie opowiedzenie o przemocy innym członkom rodziny, może być nawet trudniejsze niż podzielnie się z tym z obcymi ludźmi, a zwłaszcza w sytuacji, gdy rodzina, w której dochodzi do przemocy domowej ma pozytywny wizerunek w środowisku. Tym co utrudnia przezwyciężenie przemocy, jest poczucie bezradności i mechanizmy obronne, które służą utrzymaniu więzi. W ich wyniku osoba doznająca przemocy domowej może ulegać złudzeniu, że jeśli tylko bardziej się postara, będzie w stanie odzyskać kontrolę i zapobiec krzywdzącym zachowaniom. Często osoba krzywdzona przypisuje sobie winę mówi „to moja wina,” gdybym zachowała się inaczej”, jak również próbuje wymusić na sprawcy przemocy domowej składanie obietnic, poprawy.

Skutki psychologiczne i zdrowotne doświadczania przemocy domowej

Osoby doznające przemocy domowej mogą doświadczać jej skutków w różnych obszarach życia. Przemoc wpływa negatywnie na funkcjonowanie emocjonalne, poznawcze, społeczne oraz destrukcyjnie na zdrowie. Przemoc może powodować chroniczny stres, bezradność prowadząc do wyksztalcenia traumy, spowodowanej przez krzywdzące zachowania i przekonanie o zagrożeniu zdrowia i życia. Konsekwencją stosowania przemocy domowej może być również depresja, zaburzenia lekowe czy myśli samobójcze. Często stosowanie przemocy domowej odbija się negatywnie na poczuciu wartości człowieka oraz kondycji psychicznej. Przemoc domowa może utrudniać funkcjonowanie poznawcze, które przejawia się problemami z koncentracją, pamięcią i skupieniem się. Osoby z doświadczeniem przemocy mogą być bardzie podatne na podejmowanie zachowań ryzykowanych, w tym używanie narkotyków czy spożywanie alkoholu. Choroby przewlekłe, zaburzenia snu, zaburzenia psychosomatyczne również mogą pojawiać się w następstwie doznawania przemocy domowej. Zdarza się, że osoby doznające przemocy domowej nie widza, że to co się z nimi dzieje jest następstwem relacji z osobą stosującą przemoc domową. Z pewnością przerwanie milczenia i zawrócenie się o pomoc jest kluczowym krokiem do tego, aby zrozumieć te zależność i ochronić się przed przemocą domową.

Pamiętaj

 • Przemoc to przestępstwo ścigane z urzędu
 • Nic nie usprawiedliwia przemocy
 • Przemoc łamie podstawowe prawa człowieka
 • Masz prawo szukać specjalistycznej pomocy.

Jak zgłosić przemoc, jak uzyskać pomoc?

Powiadom Policję :

 • 112- ogólnodostępny numer alarmowy. Pracownik przekieruje zgłoszenie do odpowiednich służb ratunkowych, policji, straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego.
 • 999 - numer alarmowy policji. Skontaktujesz się z najbliższymi jednostkami policji. Jeśli doświadczasz przemocy lub jesteś jej świadkiem, możesz zgłosić ten fakt odpowiednim instytucjom, które ci pomogą.

Jeśli doświadczasz przemocy lub jesteś jej świadkiem, możesz zgłosić ten fakt odpowiednim instytucjom, które ci pomogą.

 Posterunek Policji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie:

 • Dzielnicowy miejscowości Świlcza, Rudna Wielka,
  Tel: 572 908 489
 • Dzielnicowy miejscowości Trzciana, Woliczka Błędowa Zgłobieńska i Dąbrowa,
  Tel: 572 908 486
 • Dzielnicowy miejscowości Bratkowice, Mrowla,
  Tel: 572 908 483

Psychoterapeuta w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w Świlczy.

Godziny przyjęcia w każdą środę miesiąca w godz. od 16:00 do 19:00

Budynek Euroregionalnego Centrum Informacji Gospodarczej, Kulturalnej i Turystycznej w Świlczy, II piętro, pokój 24.

Tel: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy

Tel: 17 8670120, 17 8670122, 17 8670144, 17 8670136

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie

ul. Rzeszowska 5, 36-060 Górno
Tel: 518 736 839, tel. Interwencyjny 885-696-640
Pomoc bezpłatna, całodobowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

ul. Lucjana Siemieńskiego 18 A, 35-234 Rzeszów

Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar Przemocy Domowej „Niebieska Linia”

Porada Telefoniczna
Tel: 22 668 -70 -00

_______________________________________________

Przydatne linki:

_______________________________________________ 

Materiały do pobrania: