W związku z realizacją zapisów zawartych w „Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 r.”. związanych z dokonywaniem ewidencji oraz aktualizacji danych w przedmiocie istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą domową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje wysłane przez Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie bazy teleadresowe - zgodnie z pkt. 2.1.5 „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023r” oraz bazy danych osób nadzorujących lub koordynujących na poziomie województwa realizację działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej (działanie 4.2.3 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 r.)


Pliki do pobrania: