_____________________________________________________________

Banner Karta dużej rodzinyOGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Pokój nr 101
Telefon bezpośredni: 17 86 70 144, 17 86 70 146

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałek od 7:30 do 17:30
wtorek – piątek od 7:30 do 15:00

_____________________________________________________________

Karta Dużej Rodziny - zmiany od 1 stycznia 2019 roku

Z dniem 1 stycznia 2019r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od tego roku karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Przy składaniu wniosku niezbędne są pesele wszystkich dzieci ich adresy zamieszkania oraz osób których dotyczy karta.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także tym rodzicom, których dziecko (dzieci) nie żyje w chwili składania wniosku. Konieczne jest wykazanie tego dziecka we wniosku (m. in. w celu weryfikacji w Rejestrze PESEL). Jeżeli dziecko nie miało nadanego numeru PESEL (w szczególności dotyczy to dzieci, które urodziły się przed wprowadzeniem tego Rejestru), wnioskodawca powinien załączyć do wniosku dokument potwierdzający tożsamość tego dziecka lub akt urodzenia. Numer tego dokumentu /aktu urodzenia podaje się zamiast numeru PESEL tej osoby (pole: nr dokumentu). W ocenie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej aby możliwe było uznanie, że dziecko było na utrzymaniu rodzica (rodziców) lub małżonka rodzica, musi urodzić się żywe.

W sytuacji, gdy w chwili składania wniosku rodzice mają dwoje dzieci spełniających warunki ustawy (np. 14 i 16 lat) oraz jedno dziecko niespełniające warunków (np. w wieku 26 lat, które nie uczy się w szkole ani szkole wyższej, ani nie ma orzeczenia o niepełnosprawności – to tylko rodzice mogą otrzymać Kartę Dużej Rodziny. Zgodnie z art.4 ust.2a ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. Dz. U. z 2017r. poz. 1832 z póżn. zm. o Karcie Dużej Rodziny dzieci mogą otrzymać kartę jedynie w sytuacji, gdy w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia warunki z art.4 ust.2b ustawy.

Mieszkańcy Gminy Świlcza wniosek o przyznanie KDR mogą składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Empatia (https://empatia.mpips.gov.pl).

_____________________________________________________________

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest to system zniżek dla rodzin wielodzietnych

Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
 • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole  lub w szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.

Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z Karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Wykaz uprawnień i zniżek przysługujących rodzinom wielodzietnym został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Pracy I Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronach, www.rodzina.gov.pl oraz https://empatia.mpips.gov.pl.

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem ,,Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”
 

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie z przynajmniej trójką dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
 • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania Karty.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

 1. osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. roku życia. Karta wydawana jest także dzieciom uczącym się w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do ukończenia 25 roku życia. W takim przypadku KDR przyznaje się do:

 • dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego – gdy dziecko uczy się w szkole,
 • końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole wyższej.

Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio. Osobom posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności Karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku osób, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny (dotyczącym cudzoziemców), Karta jest przyznawana odpowiednio na okres, o którym mowa powyżej, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt stały przyznaje się Kartę na taki okres, jaki przysługiwałby obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej (w szczególności dotyczy do rodziców, którzy dostają Kartę bezterminowo).
 

Jakie dokumenty należy przedstawić, składając wniosek o przyznanie Karty?

     1)    Składając wniosek o przyznanie Karty, wnioskujący przedstawia w szczególności:

 1. w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

     2)    W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

 1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz  akt małżeństwa;
 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu wniosku o przyznanie KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP, chyba że wójt / burmistrz / prezydent miasta może bez opłat samodzielnie potwierdzić to prawo.

Osoby niepełnosprawne mogą zostać poproszone o przedstawienie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
 

Jak i gdzie należy zgłosić się po Kartę Dużej Rodziny?

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.
 

W przypadku Gminy Świlcza wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy I piętro Urzędu Gminy pokój Nr 102 w godzinach; poniedziałek od 8.00 do 18.00, pozostałe dni od 7.30 do 15.00.

Ile czasu ma gmina na rozpatrzenie wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny?

Co do zasady gmina powinna rozpatrzyć wniosek niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Gmina po rozpatrzeniu wniosku zamawia wydruk Karty Dużej Rodziny, a następnie czeka na dostarczenie gotowej Karty.

W jakim czasie od wysłania przez gminę wniosku o wydruk spersonalizowanej Karty Dużej Rodziny jest ona dostarczana do gminy?

Karty Dużej Rodziny dostarczane będą do gminy w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do podmiotu, który drukuje Karty Dużej Rodziny, zestawu danych niezbędnych do personalizacji Kart objętych zamówieniem, pod warunkiem, że liczba Kart wysyłanych do danej gminy będzie wynosiła co najmniej 15 sztuk. W przypadku gdy liczba zamówień z danej gminy będzie mniejsza niż 15, wysyłka będzie realizowana nie dłużej niż przez kolejne 30 dni.

Co zrobić w przypadku zgubienia Karty Dużej Rodziny ?

Należy zgłosić się do jednostki organizacyjnej gminy, która przyznała Kartę Dużej Rodziny (GOPS Świlcza) wypełniając wniosek o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Duplikat Karty Dużej Rodziny wydawany jest za opłatą 9,21 zł.

Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania wymaga przyznania nowej Karty.

____________________________________________________________

Do pobrania: