Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy będzie realizował ustawę z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego reguluje kwestie związane z cenami energii w drugiej połowie 2024r. Ustawa wprowadza nowe świadczenie pieniężne - Bon energetyczny.

Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo:

 • gospodarstwu domowemu jednoosobowemuw którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
  o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323) za 2023 rok nie przekracza kwoty 2500 zł netto, oraz 
 • gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 1700 zł netto.

Obowiązuje również tzw. zasada "złotówka za złotówkę", co oznacza, że bon energetyczny będzie przyznawany także po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego wartość będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych świadczeń pieniężnych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota w/w świadczenia nie będzie wypłacana. 

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • gospodarstwo domowe jednoosobowe – osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
 • gospodarstwo domowe wieloosobowe – osoba, która wnioskuje o przyznanie bonu energetycznego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
  w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wysokość świadczenia pieniężnego (bonu energetycznego) wynosi:

 • 300 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 • 400 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 • 500 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 • 600 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną (pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny) i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa
w art. 27g ust. 1 tej ustawy, wysokość świadczenia pieniężnego (bonu energetycznego) wynosi:

 • 600 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 • 800 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 • 1000 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 • 1200 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego można składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r.
 • tradycyjnie (papierowo) – od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy I piętro, pokój 109

Wnioski złożone po 30 września 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego w postaci papierowej opatruje się własnoręcznym podpisem i można składać od dnia 1 sierpnia 2024r.w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy ( I piętro, pokój 109 ) albo nadać w placówce pocztowej operatora pocztowego. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

Przyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji.

Informacja o przyznaniu bonu energetycznego będzie przekazywana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku nie podania adresu poczty elektronicznej informację o przyznaniu można odebrać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy  ( I piętro, pokój 109 ).

Nieodebranie informacji o przyznaniu bonu energetycznego nie wstrzymuje wypłaty tego bonu.

Odmowa przyznania bonu energetycznego, korekta lub odmowa korekty wysokości przyznanego bonu energetycznego, uchylenie lub zmiana prawa do bonu energetycznego oraz rozstrzygnięcie w sprawie zwrotu bonu energetycznego przyznanego albo pobranego nienależnie lub w nieprawidłowo ustalonej wysokości wymaga wydania decyzji.

Druki do pobrania

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego dostępny jest pod poniższym adresemhttps://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-bonu-energetycznego/


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 859).