Loga projektu reorganizacji

Dokumentacja projektu pt.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy”
- projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Zadanie nr 3
Przygotowanie kadry GOPS w Świlczy do wdrożenia usprawnień organizacyjnych

  • Etap II – Organizacja i przeprowadzenie dwóch (dwudniowych) wizyt studyjnych dla 16 pracowników GOPS Świlcza

W dniach 2-3 sierpnia 2021 r. oraz 8-9 września 2021 r. 16 pracowników (12 pracowników socjalnych + 4 osoby z zespołu roboczego) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy, wzięło udział w 2 – dniowej wizycie studyjnej realizowanej w ramach projektu pt.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy” - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem organizacji wizyty było spotkanie się z kadrą Ośrodków Pomocy Społecznej i porozmawianie/wymiana dobrych i złych praktyk w zakresie zmian reorganizacyjnych Ośrodków, w których wprowadzono usprawnienia organizacyjne zgodnie z art. 110 a ustawy o pomocy społecznej z uwzględnieniem rozwiązań modelowych polegających na oddzieleniu procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej, w oparciu o dokumenty: "Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej" oraz "Modele realizacji usług o określonym standardzie w gminie oraz mieście na prawach powiatu".

Pracownicy GOPS Świlcza, podczas pierwszej dwudniowej wizyty studyjnej odwiedzili następujące Ośrodki: MOPS Dębica, MOPR Kielce oraz MOPS Wadowice, oraz podczas drugiej wizyty studyjnej: OPS Urzędów, MOPS Rejowiec Fabryczny oraz GOPS Łańcut. W trakcie wizyt studyjnych odwiedzane Ośrodki zaprezentowały rozwiązania modelowe oraz sposoby ich wprowadzenia w ramach reorganizacji swojego Ośrodka. Gospodarze omówili kształt nowej organizacji pracy oraz wynikające z tego korzyści dla klientów i pracowników, a także trudności z jakimi zmagano się w kolejnych etapach wdrożenia. Podczas wizyty studyjnej Dyrektor Ośrodka wraz z pracowniami mogli wymienić się ze sobą spostrzeżeniami i służyć dobrą radą.

Wizyta studyjna to szczególna metoda doskonalenia kadr pomocy i integracji społecznej. To zdobywanie wiedzy w praktyce a przede wszystkim możliwość obserwacji, bazowania na doświadczeniach innych osób pracujących już na nowym modelu, realizujących te same lub podobne zadania, ale często w zupełnie innych realiach.

Wymiana doświadczeń we wdrożeniu w Ośrodkach usprawnień funkcjonalnych oraz organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych, jakie wdrożyły odwiedzone Ośrodki Pomocy Społecznej w ramach projektu, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w dużej mierze przyczynią się i pomogą wdrożyć zmiany w GOPS w Świlczy.

W ramach 2 – dniowych wizyt studyjnych, uczestnicy mieli zapewnione w ramach projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy”:

  • pełne wyżywienie,
  • nocleg,
  • transport,

Ewa Szuberla
Asystent projektu


Zapraszamy do galerii zdjęć