Loga projektu reorganizacji

Dokumentacja projektu pt.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy”
- projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Zadanie nr 3
Przygotowanie kadry GOPS w Świlczy do wdrożenia usprawnień organizacyjnych

 • Etap I – Organizacja i przeprowadzenie 2 dniowego szkolenia wyjazdowego, podnoszącego wiedzę, kompetencje i umiejętności pracowników GOPS w Świlczy

W dniach 8-9 lipca 2021 r. 26 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy, wzięło udział w 2 dniowym szkoleniu wyjazdowym w ramach projektu pt.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy” - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Miejscem celowym szkolenia było Zakopane.

Celem organizacji szkolenia było podniesienie wiedzy i kompetencji pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy w zakresie zagadnień niezbędnych w świadczeniu pracy socjalnej po reorganizacji wprowadzonej zgodne z art. 110a ustawy o pomocy społecznej z uwzględnieniem rozwiązań modelowych polegających na oddzieleniu procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej, w oparciu o dokumenty: "Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej" oraz "Modele realizacji usług o określonym standardzie w gminie oraz mieście na prawach powiatu".

Tematami, które zostały poruszane podczas szkoleń były:

Dzień I - Wprowadzenie modelu reorganizacji GOPS w Świlczy (8 godzin dydaktycznych) tj.

 • jak czytać i rozumieć zapisy statutu ośrodka pomocy społecznej,
 • jak odczytywać i przestrzegać strukturę organizacyjną ośrodka pomocy społecznej,
 • zakresy obowiązków poszczególnych pracowników ośrodka pomocy społecznej - jak je wykorzystywać w codziennej pracy,
 • zadania ustawowe ośrodka pomocy społecznej działającego w strukturze oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej.

Dzień II - Jak przygotować się do zmian w miejscu pracy (8 godzin dydaktycznych) tj.

 • poznanie i zrozumienie mechanizmów rządzących procesem wdrażania zmian organizacyjnych,
 • kluczowe postacie/kluczowi aktorzy w procesie zmiany,
 • scenariusz zmiany - jak przebiega proces zmiany,
 • jak skutecznie wdrażać zmiany, wypracowanie postaw i zachowań, adekwatnych do zmieniającej się sytuacji w organizacji - jak szybko adaptować się do zmiany,
 • jak zachowuje się człowiek w zmianie
 • radzenie sobie z obiekcjami i oporem wobec zmiany,
 • jak zachowuje się organizacja w procesie zmiany,
 • rozwinięcie umiejętności proaktywnego, efektywnego działania w zmiennym otoczeniu.

W ramach 2 dniowego wyjazdu szkoleniowego, uczestnicy mieli zapewnione w ramach projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy”:

 • pełne wyżywienie,
 • nocleg,
 • transport,
 • ubezpieczenie,
 • wykwalifikowanych trenerów prowadzących szkolenia oraz materiały szkoleniowe. 

Zapraszamy do galerii zdjęć