________________________________________________________________________________

Rodzina pod parasolkąKim jest asystent rodziny?

Asystentem rodziny może zostać osoba, która posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna. Asystent rodziny przez pewien czas aktywnie wspiera rodzinę, szczególnie rodzinę z dziećmi w zakresie jej funkcjonowania w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym. Towarzyszy rodzinie w poszukiwaniu rozwiązań w trudnej sytuacji życiowej. Asystent pracuje również z rodzinami dzieci z niepełnosprawnościami i kobietami w ciąży w ramach ustawy „Za życiem”.

Przydzielanie asystenta rodziny przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Gdy Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje informacje o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w rodzinie wywiad środowiskowy. Po przeprowadzeniu wywiadu dokonywana jest analiza sytuacji rodziny, pod kątem jej potrzeb, zasobów i celów. Jeżeli z analizy wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, występuje on z wnioskiem o jego przydzielenie do Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej. Po otrzymaniu wniosku, Dyrektor Ośrodka przydziela rodzinie asystenta rodziny.

Zapotrzebowanie na asystenta rodziny może wskazać również sąd oraz inne instytucje np. szkoła. O asystenta może też wnioskować sama rodzina, gdy czuje, że potrzebuje takiego wsparcia.

Gdzie odbywa się współpraca i jak wygląda?

Asystent rodziny pracuje z rodzina w miejscu jej zamieszkania lub innym miejscu wskazanym przez rodzinę (urzędy, szkoły, przychodnie). Prowadzi dokumentację, planuje z rodziną co i jak zrobić oraz pisze sprawozdania i notatki z wykonywanych działań. Współpracuje z pracownikami różnych instytucji terytorialnych i krajowych pracującymi z rodziną dla dobra całej rodziny.

Plan pracy z asystentem rodziny

Plan pracy opracowywany jest przez asystenta we współpracy ze wszystkimi członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym. Rodzina ma wpływ na wszystkie działania asystenta i możliwe jest osiągnięcie zamierzonych celów, a także zmiana poziomu motywacji wszystkich członków rodziny. Ustalony wspólnie plan pracy asystenta z rodziną obejmuje zakres realizowanych działań, które mają na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, zawiera również terminy ich realizacji i przewidywane efekty.

Zadania asystenta rodziny

Asystent rodziny udziela pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej oraz w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, socjalnych i psychologicznych. Wspiera również aktywność społeczną rodzin i pomaga w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej (np. pomaga w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych, motywuje do zastanowienia się nad możliwością podjęcia pracy). Udziela też pomocy w prawidłowym prowadzeniu gospodarstwa domowego, a w tym dysponowaniu budżetem w taki sposób, by podstawowe potrzeby życiowe mogły być na bieżąco zaspokajane. Asystent rodziny motywuje rodziców do udziału w kształtujących prawidłowe wzorce rodzicielskie i umiejętności psychospołeczne zajęciach grupowych.

Asystent rodziny zajmuje się motywowaniem i edukowaniem członków rodziny oraz poszukiwaniem wraz z rodziną jej siły w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami.
Dla asystenta rodziny najważniejsze jest przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci, dlatego podejmuje starania, aby przywrócić lub rozwinąć w rodzinie zdolności opiekuńcze i wychowawcze. W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin podejmuje działania interwencyjne i zaradcze, a po zakończeniu pracy z rodziną wciąż monitoruje jej funkcjonowanie.

Co jest głównym celem pracy Asystenta Rodziny?

Celem pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie przez rodzinę stabilności życiowej i odpowiedzialności za własne życie, co pozwoli jej na samodzielne funkcjonowanie, wychowywanie dzieci i rozwiązywanie występujących problemów.

Jak długo Asystent współpracuje z Rodziną?

Do odwołania, co oznacza, że czas ten ustalany jest indywidualnie, zależnie od potrzeb i możliwości rodziny. Zwykle jest to współpraca długofalowa.