____________________________________________

KsiążkaZASIŁEK SZKOLNY

Pomoc materialna dla uczniów – pokój nr 105
Telefon bezpośredni:  17 86 70 143

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałek od 7:30 do 17:30
wtorek – piątek od 7:30 do 15:00

____________________________________________

Zasiłek szkolny jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny, a także pełnoletni uczeń oraz dyrektor szkoły lub ośrodka.

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej wystąpieniem zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

W związku z faktem, iż zasiłek szkolny stanowi środek doraźnej pomocy w sytuacji losowej, z wnioskiem o jego przyznanie należy wystąpić w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

Okolicznością uzasadniającą ubieganie się o przyznanie zasiłku szkolnego jest wystąpienie zdarzenia losowego. Zdarzeniem losowym jest zdarzenie zależne od czynnika losowego tj. każde zdarzenie niezależne od woli człowieka, nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin sytuacja.

Zasiłek szkolny przysługuje niezależnie od sytuacji dochodowej wnioskodawcy.

Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia losowego, dołączając do niego dokument potwierdzający zaistnienie okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy.