Załącznik do uchwały Nr XXXIII/266/2021
Rady Gminy w Świlczy
z dnia 15 stycznia 2021r.
w sprawie statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy Świlcza – utworzoną na mocy uchwały nr IX/36/90 Gminnej Rady Narodowej z dnia 2 lutego 1990 roku w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy – realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej na jej terenie.

§ 2. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Świlcza, a obszarem jego działania – Gmina Świlcza.

§ 3. Ośrodek używa pieczęci nagłówkowej o treści: ,,Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Świlczy”.
 

Rozdział II. Misja, cele i zadania Ośrodka

§ 4.

 1. Misją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy jest organizowanie i  koordynowanie systemu wsparcia społecznego w szczególności dla tych mieszkańców gminy Świlcza, którzy potrzebują pomocy w rozwiązywaniu problemów i trudnych sytuacji życiowych, których nie mogą pokonać przy wykorzystaniu własnych uprawnień i możliwości, z poszanowaniem ich podmiotowości i przyrodzonej godności, przy pełnym wykorzystaniu ich zasobów własnych oraz środowiska lokalnego. Misję swoją Ośrodek urzeczywistnia przy zachowaniu zasady partnerstwa w stosunku do mieszkańców gminy, ich organizacji i innych instytucji z zakresu polityki społecznej.
 2. Organizując pomoc społeczną, o której mowa w ust. 1, Ośrodek współpracuje w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i  prawnymi.
 3. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, rozumianej jako instytucja polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

§ 5.

 1. Wspierając osoby i rodziny, o których mowa w ust. 1, Ośrodek udziela w szczególności świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych odpowiednich – ze względu na ich rodzaj, formę i  rozmiar, do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.
 2. Podstawowymi zadaniem Ośrodka jest wspieranie, na obszarze jego działania, osób i  rodzin, o których mowa w § 4 ust. 1, w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka w szczególności przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§ 6. Ośrodek wdraża lokalne programy pomocy społecznej zatwierdzone przez Radę Gminy Świlcza, a także koordynuje realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

§ 7. Cele i zadanie o których mowa w § 4-6 Ośrodek realizuje – działając na podstawie i  w  granicach obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z  2020 roku, poz. 713 z późniejszymi zmianami)
 2. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1876),
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  2019 roku, poz. 869 z późniejszymi zmianami),
 4. ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 111 z późniejszymi zmianami),
 5. ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 2407 z późniejszymi zmianami),
 6. ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1329),
 7. ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1282 z późniejszymi zmianami)
 8. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 936 z późniejszymi zmianami)
 9. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 685),
 10. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz.1398 z późniejszymi zmianami),
 11. ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 266 z późniejszymi zmianami),
 12. ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i  warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 z późniejszymi zmianami),
 13. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 821),
 14. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity: Dz. U. z  2020 roku, poz. 1348),
 15. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1320 z późniejszymi zmianami),
 16. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 1219 z późniejszymi zmianami)
 17. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1061 z późniejszymi zmianami)
 18. niniejszego Statutu
 19. innych ustaw szczególnych, w zakresie w jakim powierzają one Ośrodkowi realizację zadań z zakresu pomocy społecznej do jego właściwości.
   

Rozdział III. Organizacja Ośrodka

§ 8.

 1. Czynności z zakresu prawa pracy wobec zatrudnionych pracowników wykonuje Dyrektor Ośrodka, zaś w stosunku do Dyrektora Ośrodka czynności te wykonuje wójt Gminy.
 2. Dyrektor Ośrodka, działając w granicach obowiązującego prawa, niniejszego Statutu oraz pełnomocnictw udzielonych przez wójta Gminy, podejmuje decyzje samodzielnie i  ponosi za nie odpowiedzialność przewidzianą prawem.
 3. Dyrektor Ośrodka organizuje i nadzoruje pracę Ośrodka, reprezentuje go na zewnątrz – wykonuje na zasadach określonych w ustawie – Kodeks pracy, ustawie o pracownikach samorządowych i przepisach szczególnych – czynności z zakresu prawa pracy wobec osób w  nim zatrudnionych.
 4. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor.

§ 9.

 1. W zakresie oraz w sprawach określonych w przepisach prawa wójt może na wniosek Dyrektora Ośrodka udzielić upoważnienia do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z  zakresu administracji publicznej również pracownikowi Ośrodka.
 2. W zakresie oraz sprawach określonych w upoważnieniu wójta Gminy, Dyrektor Ośrodka wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

§ 10. 

 1. W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy:
  1. referat pomocy społecznej zarządzany przez podległego Dyrektorowi Ośrodka Kierownika Referatu Pomocy Społecznej, w którego skład wchodzą:
   • stanowisko do spraw pierwszego kontaktu,
   • stanowisko do spraw pracy socjalnej,
   • zespół do spraw świadczeń przyznawanych decyzją,
   • zespół do spraw usług,
   • stanowisko do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
   • stanowisko do spraw stypendiów szkolnych,
   • stanowiska do spraw opiekuńczych,
  2. referat świadczeń rodzinnych (w tym stanowisko do spraw Karty Dużej Rodziny)
  3. samodzielne stanowisko do spraw Funduszu Alimentacyjnego
  4. referat do spraw księgowości:
   • stanowisko Głównego księgowego Ośrodka,
   • stanowisko do spraw księgowości,
  5. samodzielne stanowisko asystentów rodziny
  6. samodzielne stanowisko archiwisty
  7. samodzielne stanowisko informatyka
  8. samodzielne stanowisko do spraw BHP
  9. samodzielne stanowisko do spraw kadrowo-organizacyjnych
  10. samodzielne stanowisko do spraw administracyjnych
  11. wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego
  12. Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna
 2. Organizację wewnętrzną, w tym ustalaną na podstawie kryteriów określonych w ustawie o  pomocy społecznej, liczbę etatów w poszczególnych komórkach organizacyjnych i na samodzielnych stanowiskach pracy, a także szczegółowy zakres ich zadań określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Ośrodka i zatwierdzony przez wójta Gminy.

 

Rozdział IV. Gospodarka finansowa Ośrodka

§ 11.

 1. Ośrodek działa w formie jednostki budżetowej Gminy Świlcza, prowadzącej gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych i w ustawach: o finansach publicznych oraz o rachunkowości.
 2. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi, sporządzony przez Dyrektora:
  1. w okresie od 1 stycznia roku budżetowego – projekt planu finansowego zweryfikowany przez wójta Gminy pod względem zgodności z projektem uchwały budżetowej Gminy Świlcza,
  2. z chwilą przyjęcia przez Radę Gminy Świlcza uchwały budżetowej na dany rok budżetowy – plan finansowy opracowany na podstawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wynikających z tej uchwały.

§ 12.

 1. Ośrodek tworzy fundusz świadczeń socjalnych w trybie i na zasadach określonych w  odrębnych przepisach.
 2. Fundusz jest prowadzony wspólnie z Urzędem Gminy Świlcza na podstawie stosownych zarządzeń.

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy pdf 275.73 KB Bogdan Dworak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 09, luty 2021 10:57 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 09, luty 2021 10:59 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09, luty 2021 11:04 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09, luty 2021 11:04 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09, luty 2021 11:04 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09, luty 2021 11:04 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09, luty 2021 11:05 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09, luty 2021 11:10 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09, luty 2021 11:11 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09, luty 2021 11:21 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09, luty 2021 11:22 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09, luty 2021 11:22 Bogdan Dworak