Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w GOPS w Świlczy

Informujemy, że: Administratorem Pani/a danych osobowych jest GOPS w Świlczy z siedzibą pod adresem 36-072 Świlcza 168. więcej...

____________________________________________


ogloszenie gopsG
minny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy jest jednostką organizacyjną Gminy Świlcza - utworzoną na mocy uchwały Nr IX/36/90 Gminnej Rady Narodowej z dnia 2 lutego 1990 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej na jej terenie.

Siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest miejscowość Świlcza, a obszarem jego działania - Gmina Świlcza.

Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, rozumianej jako instytucja polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Organizując pomoc społeczną Ośrodek współpracuje w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Podstawowym zadaniem Ośrodka jest wspieranie, na obszarze jego działania, osób i rodzin  w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka w szczególności przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Wspierając osoby i rodziny Ośrodek udziela w szczególności świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych odpowiednich - ze względu na ich rodzaj, formę i rozmiar – do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Do zadań Ośrodka należą w szczególności:

 • tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w gminie Świlcza;
 • zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin poprzez świadczenie usług oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych przepisami o pomocy społecznej;
 • dokonywanie analiz i ocen zjawisk rodzących potrzebę świadczenia pomocy społecznej;
 • praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;
 • współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi w zakresie rozwijania w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów oraz inspirowanie działań zapobiegających konieczności korzystania przez osoby i rodziny ze świadczeń pomocy społecznej;
 • organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym;
 • koordynowanie realizacji zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej;
 • sprawowanie nadzoru, w szczególności w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, nad domami pomocy społecznej prowadzonymi przez miasto;
 • sprawy rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym działań na rzecz ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidacji barier;
 • współdziałanie z organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami w zakresie zadań realizowanych przez GOPS;
 • realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Ośrodek wykonuje ponadto na zasadach określonych w porozumieniach zawartych przez gminę Świlcza z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zadania, w szczególności z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Dane teleadresowe i godziny urzędowania GOPS w Świlczy