Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2021r. poz. 1296) informujemy, od dnia 1 stycznia 2022r. uległy zmianie zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz. 2268)

 1. kryteria dochodowe:
  1. dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 776 zł,
  2. dla osoby w rodzinie – w wysokości 600 zł;
    
 2. kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
  1. kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – w wysokości 1837 zł,
  2. minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 159) – w wysokości 721 zł,
  3. maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – w wysokości 1450 zł,
  4. maksymalną kwotę zasiłku stałego – w wysokości 719 zł;
    
 3. kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 345 zł.