Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.

Jednostką odpowiedzialną za realizację ww. świadczenia na terenie Gminy Świlcza jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy. Świadczenie ma zrekompensować koszty jakie poniosła osoba pomagająca uchodźcom i jest przyznawane na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy:

  • nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu wysokość świadczenia ustala się w kwocie 40 zł za osobę dziennie.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

Wniosek o świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie zawiera:

  • PESEL lub NIP składającego wniosek;
  • imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada (osoby pomagające w zakresie zakwaterowania w przypadku braku numeru PESEL uchodźcy z Ukrainy muszą przedstawić informacje o rodzaju oraz numerze/serii dokumentu potwierdzającego tożsamość uchodźcy).

Wnioski należy składać bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy, w godzinach:

  • Poniedziałek: od 7:30 do 17:30
  • Wtorek – Piątek: od 7:30 do 15:00

Telefon kontaktowy 17 8670 143.


Wniosek: