ologowanie korpus


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy informuje o możliwości wsparcia dla osób w wieku 70 lat i więcej w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024 w postaci usług sąsiedzkich.

Program będzie realizowany w terminie od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024r. Adresatami programu będą seniorzy w wieku 70 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Usługi sąsiedzkie mogą obejmować swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno – pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Więcej informacji na temat programu można uzyskać na stronie internetowej: Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie usługi sąsiedzkiej w roku 2024 prosi się o zgłaszanie się w terminie do 23 kwietnia 2024 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy, 36-072 Świlcza 168 lub telefonicznie pod nr tel. 17 86 70 122/ 17 86 70 144, w godzinach pracy: poniedziałek od 7:30 do 17:30 oraz wtorki - piątki od 7:30 do 15:00.