pomoc zywnosciowa


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy informuje, iż wydawane są skierowania niezbędne do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021. Żywność będzie wydawana przez Podkarpacki Bank Żywności

Pomoc w ramach programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów wymagają wsparcia w formie nieodpłatnej pomocy żywnościowej.

Zgodnie z wytycznymi z 11 maja 2021r. wprowadza się zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku.

„Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021r. poz. 2268) i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

  • 1 707,20zł netto zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 320,00zł netto zł dla osoby w rodzinie

Niezbędnych informacji udzielają osobiście pracownicy socjalni w godzinach pracy tut. Ośrodka lub telefonicznie pod nr telefonu: 17 86 70 120, 17 86 70 122.