pomoc zywnosciowa


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy informuje, iż od 15 grudnia 2021 r. rozpoczyna wydawanie skierowań niezbędnych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021. Żywność będzie wydawana przez Podkarpacki Bank Żywności.

Pomoc w ramach programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów wymagają wsparcia w formie nieodpłatnej pomocy żywnościowej.

Do otrzymania skierowania uprawnione są osoby, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj.:

  • 1542,20 netto zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1161,60 netto zł dla osoby w rodzinie

Niezbędnych informacji udzielają osobiście pracownicy socjalni w godzinach pracy tut. Ośrodka lub telefonicznie pod nr telefonu: 17 86 70 120, 17 86 70 122.