Dofinansowano ze środków funduszu

Od 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy rozpoczyna, po raz kolejny, realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022”, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość Programu wynosi 378 750, 00 zł.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  1. poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
  2. zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb;
  3. umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe itp.;
  4. dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego dotyczącego realizacji zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego (I lub II grupa inwalidzka lub orzeczona całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym lub samodzielnej egzystencji), które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Realizacja Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” ma na celu pozytywny wpływ na funkcjonowanie osób niepełnosprawnych z naszej gminy, poprawę jakości ich życia i uczynienie go bardziej niezależnym.

Realizacja Programu w Gminie Świlcza obejmie 25 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy, tel. 17 867 01 20 / 17 867 01 22.