flaga godlo

Od 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy rozpoczyna, po raz kolejny, realizację Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość Programu wynosi 276 432,75 zł.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  1. poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
  2. zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb;
  3. umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe itp.;
  4. dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego dotyczącego realizacji zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego (I lub II grupa inwalidzka lub orzeczona całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym lub samodzielnej egzystencji), które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

Realizacja Programu w Gminie Świlcza obejmie 18 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, w tym: 15 niepełnosprawnych w stopniu znaczym oraz 3 osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym.

Łączna liczba godzin usług asystenta dla wszystkich programów/projektów nie może wynosić więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Okres realizacji Programu: 04.05.2021 r. – 31.12.2021 r.

Osoby chętne do udziału w Programie, prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny, z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy w Świlczy, tel. 17 867 01 20 / 17 867 01 22.