_____________________________________________________________

Jesteś niepracującą kobietą powyżej 29 roku życia ? Zapraszamy do udziału w projekcie „Strefa Kobiet”. 
Pomożemy wejść na rynek pracy !!!

Zadzwoń 795 400 422

Zapraszamy KOBIETY:

- bezrobotne;
- w wieku powyżej 29 lat;
- zamieszkujące województwo podkarpackie.

W szczególności:

- osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych;
- mieszkańców obszarów wiejskich;

W ramach projektu oferujemy:

- wsparcie społeczno-zawodowe;
- szkolenia miękkie;
- płatne szkolenia zawodowe (3 stypendia szkoleniowe 10,35 zł/h);
- 5-miesięczne płatne staże zawodowe (1551,84 zł brutto);
- pośrednictwo pracy.

Dodatkowo:

- zwrot kosztów dojazdu dla osób z poza Rzeszowa na szkolenia
- zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi do 7 r.ż.
- zwrot kosztów dojazdu na staż zawodowy

Biuro Projektu ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów (C.H. EUROPA II – 4 piętro) 795 400 422


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy. Działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

www.mapadotacji.gov.pl