________________________________________________________________________________

stypendium szkolneSTYPENDIA SZKOLNE


Pokój nr 104
Telefon bezpośredni:  17 86 70 165

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałek od 7:30 do 17:30
wtorek – piątek od 7:30 do 15:00

_____________________________________________________________

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1943 ze zm.)

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia; wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów - nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki; słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje mieszkańcom Gminy Świlcza, których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016.930 ze zm.); obecnie wynosi ona 514 zł netto

Pomoc w formie stypendium szkolnego przysługuje w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 ze zm.). 

 
Wymagane dokumenty

 • wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza (wniosek dostępny poniżej),
 • zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

 
Miejsce złożenia dokumentów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, I piętro pokój nr 104.
Nabór wniosków jest prowadzony od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października danego roku szkolnego.
Stypendium przyznaje się na czas trwania nauki w roku szkolnym.

 
Formy stypendium szkolnego

 • całkowita lub częściowa refundacja kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki,
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów).

Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły (kolegium) są obowiązani niezwłocznie powiadomić Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania.
Świadczenia z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają zwrotowi w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM

Do pobrania

 1. Wniosek stypendium szkolne.
 2. Wzór oświadczenia o uzyskanym dochodzie.
 3. Wzór oświadczenia o uzyskanym dochodzie z działalności gospodarczej - zasady ogólne.
 4. Wzór oświadczenia o uzyskanym dochodzie z działalności gospodarczej - ryczałt.
 5. Wzór oświadczenia o uzyskanym dochodzie z gospodarstwa rolnego.
 6. Wzór oświadczenia o nie uzyskaniu dochodu.
 7. W oświadczenia o jednorazowym dochodzie uzyskanym w ciągu 12 mies.
 8. Wzór oświadczenia - ogólne.
 9. Wzór oświadczenia o numerze konta bankowego.