_____________________________________________________________

rodzina 12Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

_____________________________________________________________

Wnioski o zasiłek rodzinny z dodatkami oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy 2021/2022 (trwający od 01.11.2021 r. do 31.10.2022 r.) można składać:

 • elektroniczne od 1 lipca 2021 r. za pośrednictwem portalu Emp@tia
 • w formie papierowej od 1 sierpnia 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Świlczy 36-072 Świlcza 168

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłki rodzinne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku. Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresach:

 • od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia;
 • od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku

Załączniki do wniosku

 1. w przypadku cudzoziemca:
  • przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o której mowa w art. 127 lub art. 186 ustp. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm., lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej – kartę pobytu;
  • karta pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolotej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy.
 2. w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko:
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację;
  • odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku gdy rodzic dziecka nie żyje;
  • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka − w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;
  • orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
  • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawianie dziecka pod opieką naprzemienną oboga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 3. w przypadku przysposobienia dziecka – odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 4. w przypadku opieki prawnej - orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego;
 5. w przypadku osoby uczącej się - odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd zobowiązujących do alimentów;
 6. dokumenty wymagane do ustalenia dochodu:
  • oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu - ZSR-05 - wypełnia wnioskodawca za siebie lub członka swojej rodziny
  • w przypadku prowadzenia przez członka rodziny działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, zawierającego informacje odpowiednio o:
   • formie opłacanego podatku,
   • wysokości przychodu,
   • stawce podatku,
   • wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalony jest prawo do świadczenia wychowawczego
   • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
   • umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
   • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych − w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
   • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
   • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
  • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd:
   • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
   • jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą – informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
  • dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,
  • dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany − w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
  • dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

W przypadku okresu 2020/2021 należy dołączyć:

 • dokumenty dotyczące utraty dochodu odpowiednio za 2019 r.
 • dokumenty dotyczące nabycia dochodu odpowiednio za 2019, 2020 r.

W przypadku okresu 2021/2022 należy dołączyć:

 • dokumenty dotyczące utraty dochodu odpowiednio za 2020 r.
 • dokumenty dotyczące nabycia dochodu odpowiednio za 2020, 2021 r.
   

Rodzaj utraty dochodu

Wymagane dokumenty

 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego
 • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego z podaniem okresu urlopu;
 • pit-11 
 • utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 • decyzja;
 • Pit-11
 • utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • świadectwo pracy
 • umowa zlecenie, umowa o dzieło, itp. lub zaświadczenie pracodawcy;
 • Pit-11 
 • utrata zasiłku przedemerytalnego
 • utrata świadczenia przedemerytalnego
 • utrata nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
 • utrata emerytury
 • utrata renty
 • utrata renty rodzinnej
 • utrata renty socjalnej
 • decyzja/zaświadczenie ZUS (okres)
 • Pit-11A 
 • wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej
 • zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 • Pit -36
 • w przypadku zawieszenia – zaświadczenie z  ZUS o podlegania ubezpieczeniu społecznemu w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem;
 • utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń
 • akt zgonu
 • utrata zasiłku chorobowego
 • utrata świadczenia rehabilitacyjnego
 • utrata zasiłku macierzyńskiego

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

 • decyzja/zaświadczenie ZUS (okres) wraz z dokumentem potwierdzającym utratę zatrudnienia (np. świadcetwo pracy)
 • Pit-11A
 • utrata świadczenia rodzicielskiego
 • decyzja/zaświadczenie (okres)
 • utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • decyzja/zaświadczenie KRUS (okres)

 

Rodzaj uzyskania dochodu

Wymagane dokumenty

 • zakończenie urlopu wychowawczego
 • zaświadczenie pracodawcy o zakończeniu urlopu wychowawczego z podaniem okresu urlopu
 • pit 11 
 • zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
 • uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 • decyzja
 • pit 11 
 • zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • umowa o pracę/zlecenie/dzieło/itp.
 • pit 11
 • zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
 • uzyskanie zasiłku przedemerytalnego
 • świadczenia przedemerytalnego
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
 • emerytury
 • renty
 • renty rodzinnej
 • renty socjalnej
 • decyzja/zaświadczenie z ZUS (okres)
 • pit 11 
 • zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
 • rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej
 • wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 • pit 11 ;
 • oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
 • uzyskanie zasiłku chorobowego
 • świadczenia rehabilitacyjnego
 • zasiłku macierzyńskiego

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

 • decyzja/zaświadczenie ZUS (okres) wraz z dokumentem potwierdzającym utratę zatrudnienia (np. świadectwo pracy)
 • pit 11;
 • zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego
 • decyzja/zaświadczenie;
 • uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • decyzja/zaświadczenie KRUS(okres)
 • zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

7. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do wnioskowanego świadczenia.

Osoby pobierające świadczenia rodzinne zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia GOPS w Świlczy o wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych. Dotyczy to m.in. informacji o:

 • zmianie liczby członków rodziny,
 • uzyskaniu dochodu, co oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenie kompensacyjnego, emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniach społecznym rolników, uzyskaniem stypendium doktoranckiego.
 • wyjeździe członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w przypadku dzieci, na które zasiłek jest pobierany: informacji o zawarciu związku małżeńskiego, zaprzestaniu uczęszczania do szkoły po ukończeniu 18 roku życia, wystąpieniu uprawnienia do zasiłku rodzinnego na własne dziecko, umieszczeniu w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (np. dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, rodzina zastępcza),
 • w przypadku osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny – m.in. o nabyciu uprawnienia do dodatku pielęgnacyjnego, o umieszczeniu w instytucji zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie, wyjeździe członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w przypadku osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – m.in. o zaprzestaniu sprawowania osobistej opieki, podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniu prawa do: emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, zawarciu związku małżeńskiego przez osobę wymagającą opieki, umieszczeniu osoby, nad którą sprawowana jest opieka w: rodzinie zastępczej, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym, nabyciu za granicą przez członka rodziny prawa do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką nad osobą wymagającą opieki.

Uwaga!

W przypadku legalnej pracy, działalności gospodarczej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub studiowania w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, Norwegia) lub Szwajcarii przez co najmniej jednego z rodziców dzieci, Gminny Ośrodek Pomocy w Świlczy nie jest właściwym do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych. W takim przypadku wnioski o świadczenia rodzinne, tj. o: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenie rodzicielskie, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny przekazywane będą do Wojewody Podkarpackiego.

Informacje w sprawach, które przekazane zostały do Wojewody w celu ustalenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub po jej ustaleniu, można uzyskać:

 • w punkcie informacyjnym ww. Oddziału tel. 17 867 18 15
 • pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WYSOKOŚĆ PRZECIĘTNEGO DOCHODU Z PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH Z 1 HA PRZELICZENIOWEGO

 • w 2019 r. - 3244,00 zł (270,33 zł miesięcznie)
 • w 2020 r. - 3819,00 zł (318,25 zł miesięcznie)

Zasiłek rodzinny jest podstawową formą wsparcia, dlatego tylko osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego mogą otrzymać dodatki.

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO  

 

_____________________________________________________________

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki - wzór wniosku do stosowania na nowy okres 2021/2022
 2. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (aktualizacja na 19. 06. 2020 r. - zmiany merytoryczne, tj. dostosowanie do zmian prawnych) – pobierz...
 3. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (aktualizacja na 16.06.2020 r. - zmiany niemerytoryczne, tj. niewynikające ze zmian prawnych) – pobierz...
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (aktualizacja na 16.06.2020 r. - zmiany merytoryczne tj. dostosowanie do zmian prawnych) – pobierz...
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (bez zmian) – pobierz...
 6. Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego (bez zmian) – pobierz...
 7. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym (bez zmian) – pobierz...
 8. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania (bez zmian) – pobierz...

_____________________________________________________________ 

Podstawa prawna: 

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1466).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r. poz. 1481).
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. z 2021 r. poz. 199).
 5. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2020 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.).