_________________________________

fundusz alimentacyjnyINFORMACJA O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021/2022

Informujemy, że od dnia 1 października 2021 r. rozpoczął się nowy okres świadczeniowy trwający do 30 września 2022 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022 są przyjmowane:

  • drogą elektroniczną
  • w formie tradycyjnej (papierowej).

Zachęcamy do skorzystania z elektronicznej formy składania wniosków np. za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Empatia czy PUE ZUS.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć zaświadczenie od Komornika Sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za ostatnie dwa miesiące poprzedzające złożenie wniosku oraz o wyegzekwowanych alimentach w 2020.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr. tel. 17 8670142.

Druki wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załączniki są dostępne na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy.

Druki wniosków wydawane są również w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy (budynek Urzędu Gminy w Świlczy) – I piętro, p. 109.

WAŻNE: Zmianie ulega kryterium dochodowe uprawniające do przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla wniosków rozpatrywanych począwszy od okresu świadczeniowego 2020/2021. Kryterium zostało podwyższone do kwoty 900 zł na osobę w rodzinie.