Dnia 21 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz.1068).

W świetle obowiązujących przepisów, wypłatę dodatku solidarnościowego realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach działań antykryzysowych. O nowe świadczenie mogą wnioskować osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony zakończyła się.

Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie i przysługuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Mogą go otrzymać osoby, które po 15 marca 2020 roku, w następstwie epidemii koronawirusa, straciły pracę lub po tym terminie ich umowa na czas określony zakończyła się. Świadczenie to przysługuje od 1 czerwca maksymalnie przez 3 miesiące (nowe przepisy obowiązują od 21 czerwca br.).

O nowe świadczenie mogą wnioskować osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony zakończyła się.

Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku.

Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek:

  • jeżeli wnioskodawca złoży wniosek w czerwcu i spełni warunki wymagane przepisami, otrzyma dodatek za czerwiec, lipiec i sierpień,
  • natomiast jeżeli złoży wniosek w lipcu - świadczenie otrzyma tylko za dwa miesiące - lipiec i sierpień.

Zgodnie za.13 ust 1 ustawy o dodatku solidarnościowym, dodatek solidarnościowy jest dochodem w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz.111). Przepis ten oznacza jednocześnie, że dodatek solidarnościowy jest dochodem, który jest także brany pod uwagę przy ustaleniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ponieważ ustawa o pomocy osobom uprawnionym, odsyła do definicji dochodu zawartej w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o dodatku solidarnościowym, utrata dodatku solidarnościowego stanowi utratę dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych i jest uwzględniana przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r.

Z kolei zgodnie z art. 13 ust 3 ww. ustawy o dodatku solidarnościowym, uzyskanie dodatku solidarnościowego stanowi uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych jest uwzględniana przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019r. do dnia 31 października 2021 r.

Dodatkowe szczegółowe wyjaśnienia znajdują się na stronie internetowej ZUS: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatek-solidarnosciowy/2593418