_____________________________________________________________

Procedury Poradnik dla CiebieZjawisko przemocy domowej stanowi od wielu lat poważny problem społeczny i jedno z podstawowych zagrożeń zarówno dla rodziny, jak i poszczególnych jej członków.

Zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej są rozłożone pomiędzy samorząd gminny i powiatowy, a także administrację rządową i samorząd województwa.

Ich zasadniczym celem jest stworzenie skutecznie działającego systemu pomocy osobom poszkodowanym w wyniku przemocy domowej oraz efektywne podejmowanie oddziaływań profilaktycznych w odniesieniu do rodzin zagrożonych tym zjawiskiem.

Opracowane „Procedury postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych, związanych z przemocą w rodzinie, materiały instruktażowe, zalecenia – dla osób realizujących te zadania” powstały w oparciu o przepisy prawne określone w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

Zawierają one w swojej treści m.in. definicję pojęcia przemocy w rodzinie, krótką charakterystykę tego zjawiska, zarys tematu dotyczącego działań, jakie powinny zostać podjęte w ramach interwencji kryzysowej ukierunkowanej na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku przemocy w rodzinie, opis systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Polsce oraz model procedury postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie dla jednostek i służb podejmujących działania w tym zakresie.

Integralny element Procedur stanowią załączniki. Znaczącą częścią załączników są wykazy zawierające dane teleadresowe jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, oświaty, bazy danych osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Zarówno załączniki, jak i sama Procedura podlegają aktualizacji – Procedura w miarę potrzeb, zaś załączniki nie rzadziej niż raz do roku. 

____________________________________________________________

Do pobrania: