_____________________________________________________________

logotypy 768x154

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy realizuje Program Operacyjny Pomoc  Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2019, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnieniem kryterium dochodowego, które od 1 stycznia 2017 r. zostało określone na poziomie 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Czas trwania: grudzień 2019 – lipiec 2020

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy.

W okresie epidemii COVID-19 kwalifikowanie do pomocy w ramach PO PŻ zostało znacznie uproszczone i odbywa się poprzez wypełnienie przez pracownika socjalnego skierowania stanowiącego załącznik nr 5.1 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w  Podprogramie 2019 z dnia 23 marca 2020r.

Pracownik socjalny zobowiązany jest do zdalnego potwierdzenia, za pośrednictwem rozmowy telefonicznej lub środków komunikacji elektronicznej, spełniania przez osobę ubiegającą się o pomoc żywnościową z PO PŻ kryteriów kwalifikowania, tj. kryterium dochodowego nieprzekraczającego 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej oraz przynajmniej jednej z przesłanek wymienionych z art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Pracownik socjalny zobowiązany jest także do poinformowania osoby ubiegającej się o pomoc o konsekwencjach karnych wynikających ze składania fałszywych oświadczeń. W przypadku kwalifikowania zdalnego skierowanie podpisuje wyłącznie pracownik socjalny.

Natomiast biorąc pod uwagę stopniowe łagodzenie ograniczeń w związku z epidemią COVID-19, w przypadku gdy osoba zainteresowana zgłasza się po skierowanie osobiście bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, należy zakwalifikować ją do Programu w trybie standardowym, tj. na podstawie skierowania stanowiącego załącznik 5 do Wytycznych. Wówczas zgodnie z obowiązującym wzorem, podpisy na skierowaniu składa zarówno pracownik socjalny (w punkcie h), jak również osoba zakwalifikowana do pomocy (w punkcie i).

Do czasu zakończenia obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego dopuszczalne jest zarówno kwalifikowanie zdalne w przypadku osób, które nie mogą z różnych powodów osobiście zgłosić się do ośrodka (kwarantanna domowa, stan zdrowia), jak i kwalifikowanie w trybie standardowym.