________________________________________________________________________________

Gmina Świlcza zaprasza do współpracyasystent rodziny


RODZINY WSPIERAJĄCE

W celu wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny te mogą zostać objęte pomocą rodzin wspierających.

Rodzina wspierająca, przy współpracy z asystentem rodziny zatrudnionym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

  • opiece i wychowaniu dziecka;
  • prowadzeniu gospodarstwa domowego;
  • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.