W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2020 nastąpiła zmiana w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ z 200% do 220% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Przedmiotowa zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza: - 1 542,20 zł netto w przypadku osoby samotnie gospodarującej, - 1 161,60 zł netto w przypadku osoby w rodzinie.

Skierowania wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

  • 17 8670 144,
  • 17 8670 120.