Obywatelom Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 r. przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Do złożenia wniosku o świadczenie w wysokości 300 zł na osobę wymagane jest:

  1. posiadanie numeru PESEL ( nadanego po 16 marca 2022 r.)
  2. okazanie paszportu (lub innego dokumentu potwierdzającego legalny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022 r.)
  3. posiadanie konta bankowego.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy, w godzinach:

  • Poniedziałek: od 7:30 do 17:30
  • Wtorek – Piątek: od 7:30 do 15:00

Telefon kontaktowy 17 8670 143.


Wniosek: