Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy przystąpił do realizacji projektu pn. „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza”. Okres realizacji projektu 01.10.2017-31.12.2019. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna/Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych i jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w okresie 01.10.2017 - 31.12.2019 poprzez doposażenie i zapewnienie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego skierowanej dla co najmniej 80 mieszkańców Gminy Świlcza.

Projekt skierowany jest do osób, które:

  • są osobami niesamodzielnymi (przez co należy rozumieć osobę, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego) ,
  • mieszkają na terenie gminy Świlcza,
  • posiadają zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność korzystania z danego sprzętu rehabilitacyjnego,
  • wypełnią dokumenty rekrutacyjne.

Informacje na temat projektu i rekrutacji można uzyskać pod nr tel. 17 86 70 118 oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy.

Wypożyczalnia czynna w godzinach:

poniedziałek     - 7.30 do 12.30
wtorek - piątek - 7.30. do 11.15.

Wartość projektu: 315 170,57 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 281 994,72 PLN