dokumenty do pobrania________________________________________________________________________________  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy od 1 października 2017 roku realizuje projekt pn. „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza”.

Z Wypożyczalni sprzętu mogą skorzystać mieszkańcy gminy Świlcza. Potrzebującym udziela się pomocy na okres 6 miesięcy, z możliwością jednorazowego przedłużenia. Wypożyczenie sprzętu jest nieodpłatne, a następuje na pisemny wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dostępnymi na stronie internetowej www.swilcza.com.pl (w zakładce wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego) a także w biurze wypożyczalni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy.

Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu umowy użyczenia, natomiast wypożyczony sprzęt odbiera się w siedzibie Wypożyczalni. W ramach działalności wypożyczalni Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy zapewnia również nieodpłatnie transport ale tylko wielkogarytowego sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego oraz wspomagającego.

Wyposażenie wypożyczalni stanowi nowy sprzęt pielęgnacyjny, rehabilitacyjny i wspomagający w ilości 179 sztuk zakupiony w ramach projektu pn. „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych i jest współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny.
 

Do pobrania dokumenty dotyczące wypożyczalni:

   1. Regulamin wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego
   2. Wykaz sprzętu
   3. Zaświadczenie lekarskie
   4. Umowa wypożyczenia
   5. Wniosek o wypożyczenie sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego lub wspomagającego
   6. Wniosek o przedłużenie okresu korzystania z użyczonego sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego lub wspomagającego
   7. Oświadczenie braku zmiany danych osobowych w pierwotnie składanych dokumentach rekrutacyjnych i wniosku o wypożyczenie sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego lub wspomagającego


Do pobrania dokumenty dotyczące rekrutacji:

   1. Regulamin rekrutacji uczestników projektu
   2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
   3. Formularz rekrutacyjny
   4. Oświadczenie uczestnika projektu
   5. Ankieta ewaluacyjna
   6. Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium merytorycznego