infoKORONAWIRUS SARS-CoV-2 - Procedura bezpieczeństwa na terenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy wprowadzona w okresie Covid – 19

Załącznik do Zarządzenie nr 21.2020
Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy
z dnia 25.05.2020 r.
w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa
na terenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy
w okresie Covid -19

 

PODSTAWY PRAWNE:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z późn. zmianami), oraz Rekomendacje dotyczące działalności placówek pobytu dziennego  Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 20 maja 2020r.

Cel procedury: Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników świadczących pracę w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy od dnia powrotu dzieci do świetlicy.

Zakres procedury: Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19. 

Odpowiedzialność: Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników jest Kierownik Świetlicy. Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez wywieszenie jej w widocznym miejscu w placówce lub udostępnienie do przeczytania i zapoznania się z wytycznymi. Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę przebywających w placówce osób dorosłych i dzieci, a także za higienę i dezynfekcję powierzonych im sprzętów i narzędzi.

 1. Do Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Obowiązuje całkowity zakaz przebywanie w świetlicy dzieci, które zamieszkują wspólnie z osobą, przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 3. Rodzice zobowiązani są do zabezpieczenia się w środki ochrony osobistej zarówno podczas przyprowadzania jak i odbierania dzieci (maseczki, rękawiczki) z busa. Przed pierwszą wizytą dziecka w  świetlicy rodzice składają wypełnioną ankietę stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Procedury, przekazują ją opiekunowi, który przyjechał odebrąć dziecko z domu. Ankietę wypełniają jednorazowo także  pracownicy świetlicy.  Każdego dnia natomiast rodzice podpisują oświadczenie potwierdzające, że dziecko spełnia warunki określone w pkt. 1 – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2. Procedura wraz  z załącznikami dostępna jest na stronie swilcza.com.pl w zakładce Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna.
 4. Dostęp do usług świetlicy mają dzieci do wyczerpania limitu miejsc ustalonych zgodnie z wytycznymi GIS z dnia 4 maja 2020 r. – ( 4 m2 na jedno dziecko i opiekuna).
 5. Pierwszeństwo mają dzieci:
  1. pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Fakt pracy w jednostkach określonych powyżej wymaga przedłożenia oświadczenia rodzica do wglądu kierownikowi świetlicy.
  2. gdy oboje rodzice/ opiekunowie nie mogą sprawować opieki nad dzieckiem ze względu na system wykonywanej
 6. Kierowca busa wraz z opiekunem każdego dnia mają mierzoną temperaturę w świetlicy przez wychowawcę, przed przystąpieniem do pracy.
 7. Dziecko przyprowadzone z domu do busa przez rodzica/ opiekuna ma posiadać oświadczenie -wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 zapakowane w foliową koszulkę biurową, które przekazuje pani opiekunce busa.
 8. Przewoźnik zapewnia w busie/ autobusie warunki zgodne z obowiązującymi przepisami. Kierowca busa oraz opiekun w busie wypełniają jednorazowo ankietę (załącznik nr 1) przed przystąpieniem do pracy. Każdego dnia przed przystąpieniem do pracy będą mieć mierzoną temperaturę przez wychowawcę świetlicy.
 9. Kierowca i opiekun busa nie będą wchodzić na świetlicę.
 10. Po przyprowadzeniu dziecka do świetlicy, wychowawca dokona pomiaru temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym. W przypadku wykrycia temperatury powyżej 37,0°C wychowawca odmawia przyjęcia dziecka. Dziecko zostaje odizolowane od reszty osób przebywających w świetlicy i czeka w izolatce na przyjazd wezwanego rodzica . Rodzic ma obowiązek niezwłocznego  odebrania dziecko z placówki, bez możliwości kontaktu osobistego z pracownikami placówki. 
 11. W świetlicy dostępne są instrukcje obrazkowo-instruktażowe: mycia rąk, dezynfekcji rąk, zakładania i zdejmowania maseczek, zakładania – zdejmowania rękawiczek.
 1. Przy wejściu do świetlicy zamieszcza się informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk dostępnym płynem do dezynfekcji przez osoby dorosłe i dzieci powyżej 6 r.ż.
 2. Po użyciu środków ochrony indywidualnej jednorazowego użytku , należy je wrzucać do dedykowanego , zamykanego pojemnika na odpady.
 3. W świetlicy obowiązuje zakaz pozostawiania telefonów komórkowych na powierzchniach ogólnodostępnych.
 4. W placówce korzysta się z naczyń jednorazowych, a w przypadku użycia naczyń wielorazowych należy myć je w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze nie niższej niż 60 st. C.
 5. Organizacja pracy:
  1. grupę tworzy maksymalnie 10 dzieci,
  2. opiekunowie zobowiązani są zachować dystans społeczny między sobą wynoszący min. 1,5 m,
  3. dzieci mogą przebywać na świeżym powietrzu przy zachowaniu maksymalnej odległości od siebie, min. 1,5 m,
  4. obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia i wynoszenia zabawek i innych przedmiotów z domu i odwrotnie,
  5. sale wyposażone są jedynie w przedmioty, sprzęty i zabawki, które można skutecznie dezynfekować,
  6. sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa,
  7. rodzice nie mogą przywozić i wybierać dzieci samodzielnie, dziecko będzie przywiezione busem do placówki/ domu zgodnie z harmonogramem transportu ,
  8. obowiązuje całkowity zakaz przebywania w świetlicy osób trzecich w żaden sposób nie powiązanych z działalnością świetlicy, a wszelkie sprawy załatwiane powinny być za pośrednictwem poczty, e-maila lub telefonicznie,
 6. Wychowawcy prowadzący zajęcia opiekuńczo –wychowawcze z dziećmi, między innymi:
  1. wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w świetlicy w okresie epidemii w formie pozytywnej, aby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie.
  2. systematycznie przypominają dzieciom zasady higieny dotyczące: mycia rąk przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z placu zabaw, umiejętnego zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, unikania dotykania oczu, ust.
  3. wietrzy salę zabaw, co najmniej raz na godzinę,
  4. zawiadamiają kierownika o niepokojących objawach zauważonych u dziecka.
  5. stosują środki ochrony osobistej – używają osłony nosa i ust, rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym , (w razie konieczności, np. przy czynnościach pielęgnacyjnych) nienasiąkliwego fartucha z długim rękawem, wiązany z tyłu.
 7. Personel – sprzątaczka:
  1. wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,
  2. dezynfekuje powierzchnie dotykane przez dzieci i pracowników-poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, blaty stołów, oparcia krzeseł i inne, prowadząc grafiki wykonywanych czynności i zachowując wskazania kart charakterystyki wykorzystywanych w tym celu środków.
  3. sprząta i dezynfekuje toalety – przynajmniej 2 razy dziennie i prowadzi grafik wykonywanych czynności
 8. Konserwator/palacz c.o.:
  1. zobowiązany jest do utrzymania wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu świetlicowego,
  2. po zakończonej pracy gruntownie dezynfekuje powierzchnie, sprzęty,
  3. dezynfekcja toalet – przynajmniej 2 razy dziennie prowadząc grafik wykonywanych czynności i zachowując wskazania kart charakterystyki
 9. Higiena i dezynfekcja pomieszczeń:
  1. pojemnik z płynem dezynfekującym wraz z tablicą informującą o bezwzględnym obowiązku jego użycia, znajduje się przy wejściu na świetlicę,
  2. wychowawcy zobowiązani są do przypominania dzieciom o częstym i dokładnym myciu rąk mydłem,
  3. w placówce obowiązuje monitoring codziennych prac dezynfekcyjnych,
  4. wychowawcy wyposażeni są w jednorazowe rękawiczki, maseczki zasłaniające usta i nos, przyłbice, a także fartuchy z długim rękawem wiązane z tyłu, do użycia w razie konieczności,
  5. wychowawca wyposażony jest w termometr, który jest dezynfekowany każdorazowo po użyciu,
  6. obowiązuje nakaz częstego wietrzenia pomieszczeń szczególnie po przeprowadzonej dezynfekcji, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,
  7. pracownicy zobowiązani są przestrzegać zasad szczególnej ostrożności dotyczących zabezpieczenia epidemicznego, w tym odległości 1,5 m stanowisk pracy.
 10. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka:
  1. w przypadku wystąpienia u dziecka objawów infekcji (temperatura powyżej 37,0° C, kaszel, biegunka, katar, wysypka, zapalenie spojówek, ból gardła, ból mięśni, inne dolegliwości) wychowawca zobowiązany jest odseparować dziecko od innych dzieci i pozostałego personelu. Dziecko umieszczane jest w wyznaczonej do tego celu izolatce ( sala nr 8) , w której może przebywać tylko z wychowawcą,
  2. wychowawca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania rodziców dziecka o zaistniałej sytuacji i zobowiązania ich do niezwłocznego odebrania dziecka z placówki. Z każdego takiego zdarzenia wychowawca zobowiązany jest sporządzić stosowną notatkę, w szczególności zapisać dane personelu i dzieci, które miały kontakt z chorym dzieckiem,
  3. w przypadku pogarszającego się stanu zdrowia dziecka, wychowawca , po konsultacji z kierownikiem, zobowiązany jest zawiadomić o powyższym pogotowie ratunkowe, informując o objawach (tel. 999 lub 112),
  4. rodzice dziecka, które zostało przez nich odebrane ze świetlicy , zobowiązani są do poinformowania kierownika świetlicy o postawionej diagnozie. W przypadku skierowania dziecka do placówki medycznej tzw. jednoimiennej rodzice zobowiązani są w tym samym dniu poinformować kierownika świetlicy, który zawiadamia o powyższym właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną,
  5. kierownik powiadamia pracowników, którzy mieli kontakt z chorym dzieckiem o sytuacji kryzysowej nakazując zachowanie zgodne z wytycznymi stacji sanitarno - epidemiologicznej,
  6. dziecko u którego wystąpiły objawy o których mowa w pkt.1 lub zachorowanie może być ponownie przyjęte do świetlicy nie wcześniej niż po upływie 48 godzin od całkowitego ustania objawów.
 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika świetlicy:
  1. pracownicy przychodzący do pracy powinni być zdrowi, bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy jednorazowo wypełniają ankietę stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Procedury,
  2. pracownik, będący na stanowisku pracy u którego wystąpiły objawy sugerujące zakażenie koronawirusem zostaje niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany własnym transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na zamówiony przez siebie transport w wyznaczony pomieszczeniu ( izolatka- sala nr 8), w którym jest możliwe całkowite odizolowanie go od innych osób. W zaistniałej sytuacji kierownik niezwłocznie powiadamia powiatową stacje sanitarno-epidemiologiczną (tel. 17 85419 69) i stosuje się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń. Pracownik zobowiązany jest do poinformowania kierownika o swoim stanie zdrowia i postawionej diagnozie, w tym samym dniu,
  3. kierownik powiadamia pracowników, którzy mieli kontakt z pracownikiem, u którego pojawiły się objawy choroby, o sytuacji kryzysowej nakazując zachowanie zgodne z wytycznymi stacji sanitarno-epidemiologicznej,
  4. obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownej dezynfekcji

Ważne! Nie wolno posyłać dziecka do świetlicy, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. Regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie. Zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Pamiętaj, że lekarz lub służby sanitarne mogą zlecić przeprowadzenie testów na obecność SARS-CoV-2. Współpracuj z nimi, jeśli zajdzie taka konieczność.

Telefony:

Stacja sanitarno-epidemiologiczna w Rzeszowie – 17 85-22-111, 17 85-41-909, 606399989 – numer alarmowy
Oddział zakaźny szpitala w Łańcucie – 17 22-40-112
Urząd Gminy Świlcza - 17 86-70-100
Dyrektor GOPS w Świlczy – 17 86- 70 -145

Załącznik nr 1 do Procedury bezpieczeństwa w Środowiskowej świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w okresie pandemii COVID-19 ... pobierz...

Załącznik nr 2 do Procedury bezpieczeństwa w Środowiskowej świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w okresie pandemii COVID-19 ... pobierz...