ePOWERW związku z podpisaniem umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zapraszamy do projektu „Podkarpackie z- POWERem w przyszłość!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 120 (72K/48M) osób w wieku 15-29 lat z obszaru województwa podkarpackiego (w rozumieniu KC.) przy czym co najmniej 50% Uczestników stanowić będą osoby zamieszkujące miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno- gospodarczą, o cechach zgodnych z grupą docelową (co najmniej 80% stanowić będą os. bierne zawodowo, maksymalnie 20% osoby pracujące znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy). Osoby z niepełnosprawnością będą stanowić min. 5% grupy docelowej, a z niskimi kwalifikacjami min. 15% grupy docelowej.

W ramach projektu zapewniamy:

  • identyfikację potrzeb osób młodych,
  • warsztat miękkich kompetencji społecznych,
  • pośrednictwo pracy,
  • szkolenia,
  • staże zawodowe dla 96 UP.