2019 aktywizacja osob mlodychPowiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (IV)”

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim i mieście Rzeszów

Całkowita wartość projektu: 9 967 496,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE stanowi 91,89% całkowitej wartości projektu.

Okres realizacji projektu od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

Rekrutacja trwa przez cały okres realizacji projektu.

Projekt przewiduje realizację form wsparcia:

  • bon na zasiedlenie
  • bon szkoleniowy
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Projekt zapewnia wsparcie indywidualnej I kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych w wieku 18-29 lat i opiera się na co najmniej trzech elementach pomocy wskazanych w typach operacji w ramach osi I, przy czym Indywidualny Plan Działania oraz pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe stanowią obligatoryjną formę wsparcia.

Kryteria dostępu do udziału w projekcie:

Uczestnikami projektu będą osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. osoby z kategorii NEET).

Definicja NEET (na podstawie PO WER):

  • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO oraz współpracuje w tym zakresie z działającymi na obszarze realizacji projektu instytucjami pomocy i integracji społecznej.

Informacja o projekcie pod numerami telefonów 172500255, 172500254, 1725 00253, 172500238, 172500218, 172500231.