_____________________________________________________________

Udzielone dofinansowanie

Gmina Świlcza – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy przystąpił do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Termin realizacji zadania 01 lipca 2019 r.– 31 grudzień 2019 r. Wartość otrzymanego dofinansowania to kwota: 8 640,00 zł. Opieka wytchnieniowa to drugi program – po usługach opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych – podpisany przez minister rodziny, który finansowany jest ze środków SFWON.

Cel programu

Głównym celem programu (poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej) jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Zapewnienie opiekunom wsparcia w postaci opieki wytchnieniowej to jedno z założeń Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ustawa dotycząca utworzenia Funduszu Solidarnościowego weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Fundusz ma na celu wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych.

Prawo do korzystania z opieki wytchnieniowej ustalane jest na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zdrowotnej bez względu na uzyskany dochód. W gminie Świlcza od 1 sierpnia 2019r skorzystało 17 osób członków/ opiekunów osób niepełnosprawnych z w/w programu.
 

Pliki do pobrania:

  •  Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019
  •  Karta oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel

 ministerstwo rodziny