_____________________________________________________________

programGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2016, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnieniem kryterium dochodowego, które od 1 stycznia 2017 r. zostało określone na poziomie 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Czas trwania: sierpień 2017 – czerwiec 2018
 
Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy.
 

Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników socjalnych działających w rejonach opiekuńczych w GOPS w Świlczy /pok. nr 102, 103, 104/ oraz na stronie:

Wytyczne dotyczące programu... otwórz
Pobierz ulotkę...
Film...
Zmiana do Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018...