_____________________________________________________________

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej  - edycja 2019-2020, realizowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych .

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności polegają na pomocy asystenta w:

  1. wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybranych przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, itp.)
  2. wyjściu, powrocie oraz dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne
  3. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji
  4. załatwieniu spraw urzędowych

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji powyższego Programu i realizowany jest od 20 lutego 2020r. Liczba zakwalifikowanych uczestników wynosi 10 osób.

Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników socjalnych działających w rejonach opiekuńczych w GOPS w Świlczy (pokój nr 102, 103,110).

 

Pliki do pobrania:

  •  Program "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020

 

ministerstwo rodziny