_____________________________________________________________

DZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Pokój nr 102
Dla miejscowości: Dąbrowa, Trzciana 443 - 572, Rudna Wielka, Woliczka, Błędowa Zgłobieńska, Świlcza 443-876
Tel. 17 86 70 120, 17 86 70 144

Pokój nr 103
Dla miejscowości: Bratkowice
Tel. 17 86 70 143

Pokój nr 104
Dla miejscowości: Mrowla, Świlcza 1-442
Tel. 17 8670 165

Fax: 17 85 60 338
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Przyjmowanie interesantów:

poniedziałek od 7:30 do 17:30
wtorek – piątek od 7:30 do 15:00

_____________________________________________________________

pomoc spoleczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, z którymi nie są w stanie sobie poradzić, wykorzystując własne możliwości i uprawnienia.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w godnych warunkach. Pozwala także zapobiegać trudnym sytuacjom życiowym, wspierając ich przy usamodzielnieniu się oraz integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w formie finansowej, rzeczowej oraz w formie usług. System świadczeń pomocy społecznej wspiera finansowo osoby i rodziny o niskich dochodach oraz pozbawione dochodu. 

Ministerstwo kształtuje politykę dotyczącą pomocy społecznej. Określa kierunki działań, przygotowuje  rozwiązania, opracowuje standardy i  monitoruje ich wdrażanie. 

Przygotowuje rządowe i resortowe programy wsparcia osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz programy aktywnych form pomocy dla wybranych kategorii osób z grup szczególnego ryzyka, w tym w szczególności osób dotkniętych ubóstwem. Tworzy i doskonali standardy usług w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w podmiotach zatrudnienia socjalnego oraz standardy usług środowiskowych, a także monitoruje proces ich wdrażania.

_____________________________________________________________

DOKUMENTY DO POBRANIA:
  

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej Dz. U. z 2015 poz. 1058 od 1 października 2015 r. w pomocy społecznej obowiązują nowe kryteria dochodowe;

  • dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 634 zł,
  • dla osoby w rodzinie - w wysokości 514 zł,
  • kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 288 zł,
  • maksymalna kwota zasiłku stałego – w wysokości 604 zł
  1. Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego część I - dotyczy osób ubiegających się o przyznanie świadczeń pomocy społecznej – pobierz...
  2. Oświadczenie o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – pobierz...
  3. Kontrakt socjalny - pobierz...
  4. Kwestionariusz Część IV - Dotyczy osób lub rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (aktualizacja wywiadu) - pobierz...

 
Źródło: Serwis Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej