koronawirus


KORONAWIRUS SARS-CoV-2
Komunikat w sprawie ustalenia dochodu na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021 („ulga dla młodych”)
 

  

Informacja dotycząca ustalania dochodu wnioskodawców lub członków rodziny wnioskodawcy przy rozpatrywaniu wniosków o zależne od dochodu świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/21, w związku z obowiązywaniem od 1 sierpnia 2019 r. zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) określonych przychodów osób, które nie ukończyły 26. roku życia (tzw. „ulga dla młodych”)

W dniu 1 sierpnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1394), która wprowadziła nowe zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób które nie ukończyły 26. roku życia.

Zgodnie z obowiązującym od 1 sierpnia 2019r. art. 21 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Wyjątkowo, w 2019 r. ww. ulga dla młodych objęła wyłącznie przychody uzyskane w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., czyli za 5 miesięcy. W związku z tym, w 2019 r. limit ulgi dla tych przychodów wyniósł 35 636,67 zł (czyli 5/12 z kwoty 85 528 zł).

Jednocześnie ww. ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, od 1 sierpnia 2019 r. rozszerzyła definicję dochodu w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020, poz. 1 1 1), o nowy rodzaj dochodu niepodatkowanego — tj. ww. przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne (art. 3 pkt 1 lit. c tiret 34 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Zmiana ww. definicji dochodu w ustawie o świadczeniach rodzinnych, uwzględniająca jako dochód nieopodatkowany także przychody podatników w wieku do ukończenia 26 r. życia, zwolnione od 1 sierpnia 2019 r. z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w sposób powszechny będzie miała zastosowanie przy ustalaniu prawa do zależnych od dochodu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego począwszy od okresu zasiłkowego/świadczeniowego 2020/2021, kiedy to podstawą ustalenia prawa będzie, co do zasady, dochód z roku 2019.